Hier vind je een overzicht van de veelgestelde GV/R&N-vragen en antwoorden over de bestekken en de interpretatie van diverse bestekcodes. Zoek op trefwoord voor het juiste antwoord op je vraag! Staat je vraag er niet tussen? Stel ‘m dan hier: vraag stellen.

GV/R&N

Hoe om te gaan met vergoeding bij vertraging buiten schuld aannemer?

Uitgangspunten:

 • Hoofdregel: Stagnatie kan maximaal voor de lopende werkdag zijn. De volgende dag kan er geen sprake zijn van verrekening van stagnatiekosten. De aannemer dient tevens aan te geven welke maatregelen er nodig zijn of getroffen moeten worden, teneinde de stagnatie voor zichzelf en de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken (zie bestek Deel 3.1 §6 Verplichtingen van de Aannemer Lid 16a, aanvullen met);
 • Uitzondering: Van deze hoofdregel kan worden afgeweken indien en voor zover redelijkheid en billijkheid hiertoe aanleiding geven. Of hiervan sprake is en hoe hiermee dient te worden omgegaan hangt af van de omstandigheden van het geval en dient per case te worden beoordeeld. Vraag de contractspecialisten om advies en leg de uitkomst ter goedkeuring voor aan de verantwoordelijke regiomanager.

Bron: Bestek deel 3.1 §6 Verplichtingen van de Aannemer Lid 16a, aanvullen met.

Meer informatie? Zie de Q&A: Verrekening bij stagnatie

Laatste update: 21-08-2023 MvL / 28-08-2023 JE

Posted in: GV/R&N, KV

Hoe rekenen we de codes onder 1992XX af in de combi’s

Wanneer je in de VC bestekcode 1992xx, Activiteiten conform werkvoorbereiding(CRA) hoofdleidingen,  toepast is het volgende van toepassing:

 • Hebben we het over de totale kosten van alle netbeheerders. Op basis daarvan wordt de juiste code in de VC neergezet.
 • De kosten worden verdeeld op basis van het aantal disciplines, bij het afrekenen van de posten onder 1992 gebruiken we altijd 0,33 of 0,67.

Ter verduidelijking
Voorbeeld:

De gezamenlijke VC van alle netbeheerders hebben een aannemersbestelling met een bestelwaarde van totaal €100.000.

In deel 2 van het bestek, Lijst van verrekeneenheden,  hebben we een aantal bestekcodes beschikbaar.
€100.000 valt in de bestekcode 199230 – Werkvoorbereiding bij combi hoofdleiding proj. > € 50k tm € 125k.

Wanneer de combi bestaat uit 1 discipline Liander en de netbeheerder voor drinkwater nemen we op in beide VC’s 199230 0,33 keer (St.)
Wanneer de combi bestaat uit 2 disciplines Liander en de netbeheerder voor drinkwater nemen we op in alle 3 de VC’s 199230 0,67 keer (St.)

Laatste update: 17-01-2024 MvL

Posted in: GV/R&N

Wanneer is bentoniet (Steunvloeistof) verrekenbaar?

LCB 2019 en LCB 2019 Amsterdam:

16 Standaard gestuurde boringen:

Maken horizontaal gestuurde boring: PE. Grondsoort: Ongeacht de grondsoort. Mediumvoerende buis. Over het maaiveld gemeten van intredepunt tot uittredepunt, horizontaal over de boring gemeten.
Verrekening van grondwerk volgens bestekspostnr. 22
inclusief:

– nodige verbindingen
– leveren en aanbrengen van een trekdraad
– afvoer en storten van overtollig bentoniet.
– inmeten en aanleveren revisie.

Het gebruik van bentoniet (steunvloeistof) is dus niet apart verrekenbaar.

Uitzondering: Wanneer de bentoniet (steunvloeistof) vervuild is doordat er door vervuilde grond wordt geboord, zijn de extra kosten die voortkomen uit de vervuiling extra verrekenbaar.

153 Boogzinkers:

Sleufloos aanbrengen leiding dekking minimaal 1 m onder vast bodemprofiel PE-buis; De afstand van de boogzinker wordt gemeten tussen het punt van in – en uittreden.
inclusief:

– leveren buis

Het gebruik van bentoniet (steunvloeistof) is dus apart verrekenbaar, in opdracht van de opdrachtgever.

Combi:

16 Standaard gestuurde boringen:

Maken horizontaal gestuurde boring tot maximaal 150m1 en/of een maximale
buisdiameter van 315, daarboven op offertebasis: Grondsoort: Ongeacht de
grondsoort. Buizen verbinden door middel van spiegellasverbinding. Beproeven
geboorde buizen. Over het maaiveld gemeten van intredepunt tot uittredepunt.
Bij offertes voor boringen > 315mm, van staal en langer dan 150m1 het bestek als
basis nemen en de extra kosten inzichtelijk maken.
Bundelboringen worden afgerekend op basis van diameter van een soloboring met
overeenkomstige boorgang. Bij boringen met meer dan 1 buis in dezelfde boorgang
wordt er gerekend met 20% korting over de m1 prijs van elke buis.
inclusief:

– boorpofiel
– boor- en ontvangstgat (grondwerk)
– leveren en aanbrengen van een trekdraad
– leveren en toepassen van steunvloeistof, bentoniet
– opvangen, recyclelen, afvoer en storten van overtollig bentoniet
– opvangen, recyclelen, afvoer en storten van overtollig bentoniet
– overige vrijgekomen overtollige grond afvoeren naar vergunde verwerkingsinrichting, indien deze niet verwerkt kan worden in de sleuf.
– beproevingen (sterkte- en dichheid)
– na het intrekken van de leiding is camera inspectie noodzakelijk voor het aanbrengen van de cementlaag aan de binnenzijde (water)
– de leiding dient schoon opgeleverd te worden middels foam pig
– de buiseinden afdichten middels bolle bodem (staal) of persstoppen
– aanvoer van de hulpmaterialen;
– het benodigde werkwater en energie aansluitingen
– inmeten (walkover methode) en aanleveren revisie.

Het gebruik van bentoniet (steunvloeistof) is dus niet apart verrekenbaar.

Uitzondering: Wanneer de bentoniet (steunvloeistof) vervuild is doordat er door vervuilde grond wordt geboord, zijn de extra kosten die voortkomen uit de vervuiling extra verrekenbaar.

153 Boogzinkers:

Sleufloos aanbrengen leiding dekking minimaal 1 m onder vast bodemprofiel PE-buis; De afstand van de boogzinker wordt gemeten tussen het punt van in – en uittreden.
inclusief:

– leveren buis

Het gebruik van bentoniet (steunvloeistof) is dus part verrekenbaar met bestekcode 153270(CINH en CIAMS), 153170(SION), in opdracht van de opdrachtgever.

Laatste update: 21-03-2024 MvL

Posted in: GV/R&N

Wanneer is het Bouwrijp- of Woonrijp fase voor Combi’s (CINH, SION en Structin)?

Een vraag die regelmatig voor discussie zorgt en waar het bestek ook niet toereikend is om een sluitend antwoord te vinden op deze vraag.

Om hier duidelijkheid in te scheppen zijn hier afspraken over gemaakt met de combi’s CINH, SION en Structin (dus niet voor CIAMS).

Deze afspraken hebben wij op de bestekkensite gepubliceerd en zijn op deze pagina te bekijken.

Laatste update: 03-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N

Hoe wordt een compressor verrekend?

Inzet compressor is verschillend te verrekenen per bestek.  Zie hiervoor besteksdeel 2.

Solo LCB2019:

 • Bestekcode 131120 T.b.s. compressor Excl. bediening Inclusief raket- tarief/ dag
 • Bestekcode 146xxx met de bijbehorende diamaeter.

Combi’s:

 • In de combi’s is bestekcode 131120 niet beschikbaar. Gebruik hier de code 146xxx met de bijbehorende diameter.

Laatste update: 21-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N

Toeslag arbeid buiten normale werktijden

Als een aannemer in opdracht buiten normale werktijden moet werken (s’nachts of weekend) dan mag hij een toeslag hiervoor
in rekening brengen. Bij meerwerk dient dit van te voren te worden overlegd/gemeld en goedgekeurd.

Het feitelijke werk wordt met de reguliere codes verrekend maar enkel de toeslag is dan verrekenbaar als meerkosten.
De aannemer moet dan een specificatie aanbieden obv.;

 • het aantal medewerkers/functie
 • het aantal uren
 • de toeslag op het loon vlgs het percentage van het moment van werkzaamheden (zie bestek deel 2)

Op basis van dit alles is de berekende totale toeslag dan als meerkosten verrekenbaar.

Laatste update: 21-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N, KV

Wanneer zijn de werk- en lasgaten te verrekenen?

Er is onderscheid tussen het overzetten van een aansluiting elektra en het overzetten van een aansluiting gas. Wat staat hierover beschreven in het bestek (LCB2019)?

 1. Vraag: Mogen werkgaten worden verrekend bij het overzetten van een bestaande aansluiting op een nieuwe netkabel?
  Antwoord: Neen, het overzetten van een aansluiting elektra (t/m 3x80A) is inclusief het grondwerk voor sleuf en werkgaten (zie bestekcode: 473010, LCB2019). De aannemer mag hier dus geen werkgat extra opvoeren.

 1. Vraag: Mogen werkgaten worden verrekend bij het overzetten van een bestaande aansluiting op een nieuwe hoofdleiding gas?
  Antwoord: Het overzetten van een aansluiting gas (t/m 10m3) is exclusief het grondwerk voor de sleuf en werkgaten (bestekcode 523010, LCB2019). Of de aannemer een werkgat mag opvoeren is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden; zie voorbeelden A en B.

 • Voorbeeld A: De hoofdleiding gas wordt gesaneerd volgens de ‘gas-meeneem-methode’. Hier wordt op dezelfde dag de nieuwe hoofdleiding gelegd, de huisaansluiting(en) overgezet en is eind van de dag alles weer in bedrijf. In deze situatie ligt de sleuf (bijna altijd) nog los/ open als de huisaansluiting overgezet wordt.
  Er hoeft dan geen werkgat gegraven te worden en dus ook niet verrekend te worden.
 • Voorbeeld B: De nieuwe hoofdleiding gas ligt aan de andere kant van de weg en wordt eerst in zijn geheel gelegd alvorens de bestaande aansluitingen worden overgezet. In deze situatie vinden alle activiteiten vaak niet plaats op één en dezelfde dag. In veel situaties moeten er dan wel werkgaten gegraven worden bij het overzetten en verlengen van de huisaansluiting gas. De werkgaten (en eventuele sleuf) zijn dan wel verrekenbaar.

Aandachtspunt: Bij de uitvoering van gas-werkzaamheden is het verstandig om samen met de aannemer te bekijken op welke wijze er gewerkt gaat worden en of er wel/niet extra graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 1. Vraag: Indien de sleuf/ het werkgat tussentijds dicht moet, zijn deze voor de tweede nieuwe gang (2e werkgat) te verrekenen?
  Antwoord: Of de aannemer dit tweede werkgat mag verrekenen is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden; zie antwoorden A en B.
 • Antwoord A: Indien deze handeling in opdracht van de opdrachtgever/ vergunningsverlener plaatsvindt, is het werkgat wel te verrekenen.
 • Antwoord B: Indien de aannemer zelf ervoor kiest om nog een werkgat te maken, is dit werkgat niet verrekenbaar.

Toelichting situatie-afhankelijk:
Een uitgebreidere toelichting op situaties met betrekking tot werkgaten onder het LCB2019-bestek, wordt aan de hand van 9 praktijksituaties toegelicht.

Onderstaand wordt uiteengezet hoe om te gaan met het verrekenen van een werkgat/-put. Dit aan de hand van 9 voorbeeldsituaties, per bestek:

 • Landelijk Catalogus Bestek (versie 10 t/m 13, incl. Landelijk Kader Bestek)

Situatie 1:

WG_situatie 1Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar.


Situatie 2:

WG_situatie 2Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar.


Situatie 3:

WG_situatie 3(Persing waarbij de perssleuf onderdeel is van de sleuf)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar.

Voorbeeldsituatie: verrekening persing bij voorwaarden t.a.v. dek door wegbeheerder
Indien grondwerkzaamheden t.b.v. een persing uitgevoerd moeten worden en de vergunningverlener stelt eisen aan de minimale dek die de persing mot hebben, dan kan dat leiden tot overdiepte bij mijn civiele graafwerk.
Verrekening voorbeeld persing (LCB2019): 1x ontvangst-werkgat (code 221, tot 1m3) én 1x boor-werkgat (code 221, tot 1m3)

Bij een persing met aanvullende eisen t.a.v. de dekking op de mantelbuis (1 meter dekking):
– Elektra (LS/ MS): bij 1m dek is er sprake van meer dan 20 cm overdiepte. Dus kan 1x 20cm overdiepte worden verrekend (code 204).
– Gas (HD/ LD): bij 1m dek is er sprake van geen overdiepte i.v.m. een dek van 80 cm; de eerste 20 cm overdiepte is niet verrekenbaar. Dus er kan geen overdiepte worden verrekend.


Situatie 4:

WG_situatie 4(Boomboringen waarbij perssleuf onderdeel is van de sleuf)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put in de sleuf is niet verrekenbaar


Situatie 5:

(Persing aan beide kanten haaks op de sleuf)

Landelijk Catalogus Bestek: Perssleuf moet apart worden gegraven deze is verrekenbaar als grondwerk per meter. Verrekenbaar is boorgat-put en ontvangst gat-put. Zie bestek postnummer 146.

Voorbeeldsituatie: verrekening persing bij voorwaarden t.a.v. dek door wegbeheerder
Indien grondwerkzaamheden t.b.v. een persing uitgevoerd moeten worden en de vergunningverlener stelt eisen aan de minimale dek die de persing mot hebben, dan kan dat leiden tot overdiepte bij mijn civiele graafwerk.

Verrekening voorbeeld persing (LCB2019):
– 1x lengte sleuf (code 24/ Elektra; code 25/ Gas); benodigde lengte wordt bepaald door de lengte van de te persen stalen leiding + de lengte van de raket en de benodigde extra werkruimte;
– 1x ontvangst-werkgat (code 221, tot 1m3);
– 1x boor-werkgat (code 221, tot 1m3).

Bij een persing met aanvullende eisen t.a.v. de dekking op de mantelbuis (1 meter dekking):
– Elektra (LS/ MS): bij 1m dek is er sprake van meer dan 20 cm overdiepte. Dus kan 1x 20cm overdiepte worden verrekend (code 204);
– Gas (HD/ LD): bij 1m dek is er sprake van geen overdiepte i.v.m. een dek van 80 cm; de eerste 20 cm overdiepte is niet verrekenbaar. Dus er kan geen overdiepte worden verrekend.


Situatie 6:

WG_situatie 1(Betreft een project in samenloop dat wil zeggen de aannemer graaft en legt de kabel. De aannemer moet terug komen om werkgat-put te graven en te dichten in opdracht van Netcare)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put is wel verrekenbaar. Bestekpost nr 1300 (incl.vervoer t.b.s grondwerker), en bestekpost nr 131 ( incl. bediening+aan –en afvoer t.b.s graafmachine + bediening)


Situatie 7:

WG_situatie 8
(Aannemer heeft in zijn reguliere werk werkgat-put gegraven conform afmetingen S7501 echter in opdracht van Netcare moet de aannemer werkgat-put groter graven)

Landelijk Catalogus Bestek: Volgens beleid Liander S7501 moet een lasgat aan een bepaalde maat voldoen. Voor MS-lasgat is dit (4,0 x 1,5 x 0,2). Verrekening indien groter geëist door Netcare kan op codes onder bestekpostnummer  221.


Situatie 8:

WG_situatie 8(werkgat naast de sleuf om in te kunnen bouwen)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put naast de sleuf is wel verrekenbaar.


Situatie 9:

(Werkruimte aansluitend op de sleuf om (bestaande kabel/leiding) aan te kunnen bouwen)

Landelijk Catalogus Bestek: Werkgat-put is verrrekenbaar bij verbinding nieuw net op bestaand net.


Laatste update: 31-3-2023 MvL

Posted in: GV/R&N

Hoe wordt het tariefoppervlak (m2) voor straatwerk berekend?

Het tariefoppervlak (m2) wordt bepaald door de lengte x breedte van de sleuf.

Van toepassing zijnde regels WIOR:

  1. Er wordt netjes gewerkt, minimaal oppervlakte opbreken
  2. Correctie over de sleufrand uitkragende klinkers of tegels is opgenomen in het tarief d.m.v. opslag van 20% op de uitvoeringskosten.
  3. Als niet netjes is gewerkt wordt de werkelijke oppervlakte van het gebroken straatwerk in rekening gebracht.

Meerdere opbrekingen binnen 10m worden aangemerkt als één reparatie en tijdelijk dichtblokken is in het asfalttarief opgenomen.

Laatste update: 21-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N

Wanneer worden er rijplaten toegepast en zijn deze verrekenbaar?

Rijplaten zijn in opdracht verrekenbaar om de boorlocatie te kunnen bereiken en moeten worden toegepast om de ondergrond te beschermen tegen ernstige en niet herstelbare schade en bij het wegzakken van zware machines of zwaar materieel op slappe of zachte ondergrond.

Rijplaten zijn niet verrekenbaar bij:

 • Om grond gescheiden te houden (voor vervuilde grond kan plastiek folie worden toegepast, zoals vermeld in de verrekentool verontreinigde grond “toeslag materiaal”).
 • Reguliere kranen voor graven van sleuven tot 5 ton
 • Bij het afdekken van sleuven
 • Als loopplanken of loopschotten
 • Als stempelplaten in werkputten

In het bestek zijn hiervoor de volgende codes beschikbaar:

 • 131300 Ter beschikking stellen kunststof rijplaten (stuks)
 • 131310 Ter beschikking stellen rijplaten overige materialen (stuks)

Bron: Bestek deel 2 Lijst van verrekeneenheden en deel 3.1 §6 Verplichtingen van de Aannemer, Lid 10 aanvullen met sub a.

Laatste update: 21-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N

Is het plaatsen van loopschotten, loopplanken, loopbruggen verrekenbaar?

LCB 2019:

Het plaatsen van loopschotten of loopplanken  is niet verrekenbaar. Dit valt onder ‘niet verrekenbare bijkomende werkzaamheden’.

Ten behoeve van de veiligheid en het comfort van de weggebruikers en bewoners zorgt de opdrachtnemer voor levering, plaatsing en onderhoud van de benodigde afzettingsmaterialen, loopplanken, e.d. conform eisen wegbeheerder; 

Loopbruggen zijn in het LCB 2019 niet beschreven en daarom apart verrekenbaar na opdracht en op basis van factuur + 10% tenzij er voor de betreffende aannemer aparte afspraken gelden.

Combi’s:

Het plaatsen van loopschotten, loopplanken of loopbruggen  is niet verrekenbaar. Dit valt onder ‘niet verrekenbare bijkomende werkzaamheden’.

Ten behoeve van de veiligheid en het comfort van de weggebruikers en bewoners zorgt de opdrachtnemer voor levering, plaatsing en onderhoud van de benodigde afzettingsmaterialen, loopplanken, e.d. conform eisen wegbeheerder; 

Bron: Bestek deel 3.1 §35 Meer en minder werk, aanvullen met lid 8 sub d.

Laatste update: 21-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N

Wanneer kunnen verplaatsingskosten en stagnatiekosten in rekening worden gebracht?

Verplaatsingskosten en stagnatiekosten kunnen alleen in rekening worden gebracht als Liander opdracht geeft voor verplaatsing of Liander is oorzaak is van de stagnatie. Dit is niet van toepassing als een tijdelijke onderbreking van het werk is voorzien en opgenomen is in de planning.

Meer informatie? Zie de Q&A: Verrekening bij stagnatie

Posted in: GV/R&N

Welke bijkomende werkzaamheden zijn wel en niet inbegrepen in de prijs?

Verrekenbare/niet verrekenbare bijkomende werkzaamheden staan in Deel 3.1 van het bestek onder §35 Meer en minderwerk.

Bijvoorbeeld LCB 2019:

Laatste update: 23-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N

Wat is de omschrijving voor niet gebonden fundering? En hoe wordt dit verrekend?

Omschrijving Solo:

Breedte afhankelijk van het toegepaste sleufprofiel en/of aantal nutsdisciplines variërend van ca. 0.50m tot ca. 2,50m. Dikte variërend van ca. 0,05 m tot ca 0,60m.

Ongebonden fundering:
Niet gebonden fundaties bestaan uit puin, grind en slakkenverharding. Tevens vallen hier ook boomwortels onder en sterk samenhangende grond welke met een stootijzer losgewerkt moet worden (m3).

Gebonden fundering:
Als er niet gebonden fundatie ligt, krijgt de aannemer een vergoeding voor het loswerken; binnen dit tarief zijn werkzaamheden voor het separaat opslaan, terug/aanbrengen en verdichten inbegrepen. De wijze waarop de aannemer dit doet is niet voorgeschreven.

Verrekening Solo:

 • 104010 – Opbreken fundering, dikte tot 0,20 m
 • 104020 – Herstellen fundering, dikte tot 0,20 m
 • 104030 – Opbreken fundering, dikte > 0,20m
 • 104040 – Herstellen fundering, dikte >0,20 m

Omschrijving Combi:

Breedte afhankelijk van het toegepaste sleufprofiel en/of aantal nutsdisciplines variërend van ca. 0.50m tot ca. 2,50m. Dikte variërend van ca. 0,05 m tot ca 0,60m.

Ongebonden fundering:
Ongebonden fundering onder anderen; asfaltgranulaat, bermengranulaat, betongranulaat, drainage granulaat, menggranulaat.

Gebonden fundering:
Gebonden fundering; Bij gebonden funderingen is de fundering met behulp van cement of bitumen gebonden. De wijze waarop de aannemer dit doet is niet voorgeschreven.

Verrekening Combi:

 •  104010 – Opbreken ongebonden fundering
 • 104020 –  Herstellen ongebonden fundering
 • 104050 –  Opbreken gebonden fundering

Bron: Bestel deel 2 Lijst van verrekeneenheden 104 Openbreken en herstellen fundering.

Laatste update: 23-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N

Zijn ‘leveringen zand’ inclusief transport?

Voor het transport van zand is geen code opgenomen in het bestek.  In het bestek is wel het “leveren van zand” (incl. transport) opgenomen met een code.

Posted in: GV/R&N

Wanneer en hoe wordt stagnatie verrekend?

Stagnatie ontstaat als het werk door omstandigheden buiten invloed van de Aannemer niet is doorgegaan en/of er stilstand is geweest. Uitgesloten zijn uitvoeringsrisico’s van de Aannemer zoals onwerkbaar weer, gemeentelijke verboden of verboden op bepaalde dagen/tijdstippen te werken.


 1. Melding:

Stagnatie kan zowel optreden bij cases KV als bij GV/R&N. Afhankelijk van de aanleiding kan de Aannemer aanspraak maken op eventuele kostenverrekening. Daarbij geldt als stelregel dat als de stagnatie niet tijdig is gemeld en/of er geen overleg is geweest met Liander, er geen akkoord is voor deze verrekening en er dus geen verrekening plaatsvindt. Oftewel ”niet gemeld = geen geld”. Immers, stagnatie kan achteraf in het werk niet worden gecontroleerd of beoordeeld.


 1. Uitgangspunten:
 • Aannemer moet aan tonen dat de stagnatie veroorzaakt wordt door iets dat vooraf niet was te voorzien  (bijv. tijdens schouw of controle opdracht/projectmap).
 • Stagnatie kan maximaal voor de lopende werkdag zijn. De navolgende dag(en) val(t)len buiten eventuele stagnatievergoeding.
 • Aannemer moet aan geven welke maatregelen er nodig zijn of getroffen moeten worden, om de stagnatie voor zichzelf en de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.

 1. Enkele voorbeelden / oorzaken van stagnatie:
 • Werktekening wijkt significant af van de praktijksituatie
 • Een vastgelegde afspraak met Netcare wordt niet nagekomen, bv kabelselectie (hier geldt een minimale wachttijd van 2 uur)
 • Liander geeft tijdens uitvoering opdracht voor verplaatsing of is op andere wijze veroorzaker van stagnatie

 1. Handelingswijze bij stagnatie:

Werkvolgorde:

 1. Stagnaties tijdens het werk worden door de aannemer per direct gemeld bij Liander (betrokken werkstroombeheerder, engineer of WV-er).
 2. Medewerker Liander bevestigt de stagnatie en accordeert uitvoering meerwerk via een E-mailbericht
 3. Aannemer levert bewijslast stagnatie incl. kostenonderbouwing aan t.b.v. meerkosten-verrekening (zie onderdeel “5. Bewijslast/ aantoonbaarheid”).
 4. Medewerker Liander beoordeelt de stagnatiekosten en stemt (indien noodzakelijk) hierover af met CCA.
 5. Aannemer dient na voltooiing werk bij Liander een correct ingevuld uitzonderingsformulier* (KV) of kostenoverzicht op bestekcodes (GV/R&N) in voorzien van de beoordeelde bewijslast.
  *actuele uitzonderingsformulieren KV zijn voor aannemers beschikbaar op de Contentserver in de selfservice-mappen (link).
 6. Medewerker Liander neemt dossier in ontvangst en handelt de meerkosten-aanvraag af.

 1. Documenten t.b.v. onderbouwing/aantoonbaarheid (case afhankelijk, te verzorgen door aannemer):
 • Bevestigingsmail/melding stagnatie incl. akkoord Liander voor start uitvoering meerwerk
 • Specificatie/kostenonderbouwing meerwerk met (indien van toepassing):
  • Oorspronkelijke- en nieuwe afspraakbevestiging Netcare (bijv. kabelselectie)
  • Door Liander afgegeven werktekening
  • Door aannemer gemaakte schets van de praktijksituatie
  • Door aannemer gemaakte foto’s van de praktijksituatie
  • Overige correspondentie

Posted in: GV/R&N, KV

Mag er bij overdiepte ook sleufverbreding worden verrekend?

Nee, dit wordt niet aanvullend verrekend als de sleuf dieper moet worden gegraven. Sleufverbreding wordt alleen verrekend als de benodigde belegbare ruimte > 30 cm is.

Posted in: GV/R&N

Levering buizen SDR 11 (Solo 2003/ LCB2019 bestek)

Solo 2003-bestek:
Waar in het Solo 2003 bestek SDR 17,6 staat dient SDR 11 te worden gelezen. SDR 11 wordt nu als standaard toegepast en de aannemers hebben de levering van deze buis geprijsd. Deze prijs is in SAP opgenomen maar de betreffende bestek codes zijn niet gewijzigd.

Solo LCB2019-bestek:
Voor het leveren van HDPE-leidingen incl. verbindingen zijn in het LCB2019 codes opgenomen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in codes voor:

 • 1620: Leveren HDPE SDR 11, Inclusief verbindingen
 • 1630: Leveren HDPE SDR 17.6, Inclusief verbindingen
 • 1640: Leveren HDPE SDR 13.6, Inclusief verbindingen

Posted in: GV/R&N, KV

Heeft de aannemer recht op sleufverbreding bij aanleg van 2 kabels?

Het bestek geeft aan dat het gaat om de benodigde belegbare ruimte, waarbij het leggen van 2 kabels met een afstand van 10 cm tussenruimte past binnen de voorgeschreven breedte van 30 cm. De eventueel extra benodigde werkruimte voor het uitvoeren van het werk moet de aannemer mee hebben genomen in zijn meterprijs.

Posted in: GV/R&N

Is het verplaatsen van hekwerken verrekenbaar?

Onder het verplaatsen van hekwerken wordt verstaan het opzij en terug plaatsen van het eigen hekwerk van de aannemer om werkzaamheden uit te voeren. Deze activiteiten zijn niet verrekenbaar. Indien de aannemer een hekwerk huurt omdat de vergunningverlener dit vereist, zijn deze kosten verrekenbaar middels de verrekentool ‘Verontreinigde grond’. Voor de verrekening hiervan, klik op bijgevoegde link voor de handleiding.
Klik hier voor verrekentool Vervuilde Grond
Klik hier voor de Handleiding verrekenen hekwerk

Als de hekwerken door derden geplaatst zijn, heeft de aannemer een inspanningsverplichting om met de eigenaar van de hekwerken en/of de gemeente te regelen dat deze verplaatst zullen worden. Mocht dit niet lukken dan dient de aannemer dit bij Liander te melden en wordt een gezamenlijke- en passende oplossing gezocht.

Posted in: GV/R&N, KV

Hoe om te gaan met glasvezel die bovenop onze infra ligt?

Er bestaat een standaard legprofiel en als hier aan wordt voldaan is er geen hinder van kabels en leidingen van derden. De aannemer heeft vooraf (voor start werkzaamheden) de verplichting om een klik-melding aan te vragen. Hierdoor heeft de aannemer voorinformatie en kan, als het een groot kabelbed is, besluiten om niet te starten met de werkzaamheden. Indien de aannemer hierdoor niet start met de werkzaamheden wordt hiervan melding gemaakt bij Liander. In overleg tussen partijen wordt dan gekeken naar een passende oplossing met bijbehorende verrekening van eventuele kosten.

Posted in: GV/R&N, KV

Code 400021; “Toeslag leggen MS kabel ivm verwerkbaarheid”

Vanaf eerste kwartaal 2023 is code 400021, toeslag voor het leggen van stugge kabels, niet meer actief. Reden hiervoor is dat de toeslag verwerkt is in de codes voor kabel leggen.

Laatste update: 29-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N

Mogen uren WV-er (Werkverantwoordelijke) bij relinen apart in rekening worden gebracht?

Omdat de WV-er (werkverantwoordelijke) zelf de mate van toezicht mag bepalen bij het uitvoeren van reline werkzaamheden en deze toezicht uren (kosten) niet zijn verwerkt in de bestekcodes voor het uitvoeren van de werkzaamheden mogen de uren voor toezicht apart worden verrekend.

Afrekenen middels code: 130170 T.b.s. Werkverantwoordelijke (WV) ihkv VIAG/BEI

Posted in: GV/R&N

Hoe wordt asfaltzagen en opbreken verrekend?

In het 2003 bestek is een staffeling gemaakt voor asfaltzagen. Er is een code (C1021) voor asfaltzagen t/m 10 cm en een code (C1022) van 10 t/m 30 cm aangemaakt. Voor asfaltzagen hoef je maar 1 code te gebruiken, afhankelijk van de diepte. Dus voor het asfaltzagen van 15 cm diep dient alleen code C1022 gebruikt te worden. Dit geldt ook voor andere codes uit het bestek, zoals opbreken asfalt, tenzij expliciet erbij vermeld is dat de code gecombineerd moet worden met een andere code.

In de nieuwere bestekken wordt asfaltzagen (106010) per cm1/m1 verrekend, daardoor is het nog duidelijker.

Posted in: GV/R&N

Terreinafwerking KANS

Voor Elektra stations is op 21 januari 2022 is het Aannemerij Platform akkoord gegaan met het door de raamcontractaannemer uit laten voeren van de terreinafwerking bij (nieuwe) ruimtes. De nieuwe tarieven voor de uit te voeren activiteiten zijn als volgt opgebouwd. Het leveren van het zand(codes 1053**) en de stenen (codes 1051**) word verrekend op de reeds aanwezige codes in de bestekken.

Dit straatwerk dient volgens de normbladen aangebracht te worden zie hiervoor de onderstaande links naar de tekeningen van de ruimtes.

Over het zaagwerk zijn geen afspraken gemaakt en deze dienen in alle redelijkheid en billijkheid afgerekend te worden met t.b.s. uren grondwerker (bestekscode 130040) na overleg met de opdrachtgever.

Voor Gas stations zijn is het leveren en aanbrengen van bestrating opgenomen in het bestek onder bestekcode 5503XX.

Posted in: GV/R&N, Post van...

Proces deelbetaling

Ter verduidelijking van de afspraken voor een deelbetaling en om te helpen bij discussie omtrent een deelbetaling is via onderstaande link het document met de gemaakte afspraken te vinden.

Proces deelbetalingen versie 1 17-1-2023

Posted in: GV/R&N

Voor wie zijn de kosten ten aanzien van breekverboden?

De aannemer is verantwoordelijk voor een correcte aan- en afmelding van breekverboden in een door de gemeente beschikbaar gesteld MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) Boetes voor het niet tijdig aan- en/of afmelden van opbrekingen bij dit meldpunt zijn voor rekening van de aannemer. Bepalingen ten aanzien van breekverboden zijn opgenomen in het bestek, deel 1; bijvoorbeeld in deel 1, paragraaf 1.3.5.2.9, LKB 2011.

Bovenstaande volgt de bepalingen en verrekening zoals gesteld in paragraaf 14, lid 1 en 4, UAV 2012 en wordt aangevuld met: “De directie is bevoegd om het werk of een gedeelte van de werkzaamheden, indien de directe terreinomstandigheden de uitvoering naar de eisen van goed werk onmogelijk maken, tijdelijk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding”.

Posted in: GV/R&N, KV

Is een KLIC-melding verrekenbaar?

Waarom?
De aannemer is verantwoordelijk voor het doen van een KLIC-melding wanneer men gaat graven. Dit is een wettelijke verplichting. Zie ook de informatie op de intranetpagina hierover omtrent de CROW500.

Hoe lang is een KLIC-melding geldig?
Na het doen van een KLIC-melding en ontvangst van de gegevens, blijft deze 20 werkdagen geldig. Binnen 20 werkdagen moet er worden gestart met de graafwerkzaamheden.

Selectie van gebied?
De aannemer is verantwoordelijk voor de selectie van het gebied waar gegraven gaat worden, met een maximale afmeting van 500m x 500m. De aannemer dient altijd te controleren op de kaart of het (geselecteerde) gebied juist is.

KLIC-meldingen verwerkt in de bestekcodes?
KLIC-meldingen zijn niet aanvullend verrekenbaar. De kosten die de aannemer hiervoor moet maken, zijn opgenomen in de reguliere tarieven/bestekcodeprijzen (graafcodes, zoals werkgaten etc.). Let op: ook in de MIAA-codes/clustercodes KV zijn de KLIC-meldingen opgenomen in de tarieven.

KLIC-meldingen kunnen wel aanvullend worden verrekend, indien Liander de aannemer op regie inhuurt en de werkzaamheden niet op bestekcodes geboekt kunnen worden (graafcodes, zoals werkgaten etc.), waarvoor een KLIC-melding verplicht is.

Posted in: GV/R&N, KV

Nominale diameter (DN Maten) in bestek

Wat is nominale diameter?

De nominale diameter duiden we aan met DN. Het is een dimensieloos kencijfer dat we gebruiken voor het opmeten van op elkaar passende delen. Het gaat dan bijvoorbeeld om buizen, bochten, kranen en andere fittingen. Dankzij de nominale diameter is het mogelijk om die goed op elkaar af te stemmen. Zie de tekening en de tabel voor verdere uitleg.

Zie de uitleg bij bestekscode

5 * Bij de maatvoering voor gasbuis uitgaan van de nominale diameter (DN maat), de DN maten zijn ook van toepassing op de gascodes: 5034 – 5035 – 5063 – 521 – 522 – 5502 – G3030.

Maar ook bij persingen  (1461) zijn de DN maten van toepassing.

Voorbeelden

Persing 114,3   = DN100, dus bestekcode 146110

Persing 168,3      = DN150, dus bestekcode 146120

Persing 219,1      = DN200, dus bestekcode 146130

Persing 273          = DN250, dus bestekcode 146140

Persing 323,9      = DN300, dus bestekcode 146150

Een stalen mantelbuis rond 168,3 = DN150m en dan valt in de range mantelbuis t/m 150

Posted in: GV/R&N, KV

Hekwerk verrekenen LCB

Wanneer is hekwerk verrekenbaar? Een vaak terugkerende vraag welke de nodige discussie oplevert. Om te kunnen beoordelen of hekwerk verrekenbaar is of niet is een document opgesteld met daarin een uitleg waarom hekwerk niet verrekenbaar is en onder welke voorwaarden hekwerk wel verrekenbaar is.

Het document is te openen met onderstaande link.

Hekwerk verrekenen versie 1 19-1-2023

Posted in: GV/R&N

Hoe om te gaan met het verrekenen van overdiepte?

Grotere gronddekking (overdiepte) op kabel/leiding.
Het verrekenen van  overdiepte geldt vanaf 20 cm meer diepte dan de standaard dekking van de desbetreffende discipline. Dit tot een maximale diepte van 2 meter en gerekend per 20 cm extra diepte.  Let op: De eerste 20 cm overdiepte is dus niet verrekenbaar!
De code voor grotere gronddekking (overdiepte) is ook pas van toepassing bij een aansluitend grotere gronddekking van meer dan 5 m sleuflengte. Gronddekking op kabel/leiding van meer dan 2 m wordt verrekend op basis van aanneemsom.

Voorbeeld (Landelijk Catalogus Bestek /LCB):
Er is sprake van 25 meter lengte sleuf, waarbij over een lengte van 15 meter 2 lagen van 20 cm overdiepte is.  De eerste 20 cm is niet verrekenbaar, dus is er één laag  van 20 cm verrekenbaar. Hierbij mag dan 15 (mtr) x code voor overdiepte (mtr) worden verrekend.
De toe te passen code voor overdiepte is afhankelijk van geen hinder/hinder/veel hinder, resp. 204110/204210/204310.

Posted in: GV/R&N

Wat zijn de definities van hinder/geen hinder/veel hinder?

Uitgangspunten: Aannemer toont aan op basis van foto’s

Geen hinder tot veel hinder wordt in elk bestek beschreven, maar het kan zijn dat er verschillen zijn (bijvoorbeeld in Combi Amsterdam wordt op postcode-gebied bepaald). Zorg er voor dat je om het zeker te weten in het juiste bestek deel 2 en 3.2 kijkt. De volgende definities worden in het merendeel van de bestekken aangehouden:

Geen hinder:
Voornamelijk ongeroerde grond. Er kunnen wel uitleggers van de riolering zijn en een mogelijke kruisende verzamel- en/of transportleidingen en/of stadsverwarming.

Hinder:
Geroerde grond, waar reeds in bedrijf zijnde kabels en leidingen liggen, welke het graven bemoeilijken en een uitbreiding (bijleggen) of verwijderen van een kabel en/of leiding noodzakelijk is. Er kan voornamelijk machinaal worden gegraven, waarbij echter ook voor een gedeelte handwerk vereist is.

Veel hinder:
Bij zeer beperkte werkruimte, (voornamelijk dicht bebouwde gebieden), waar veel bestaande kabels en leidingen liggen en waarvan de in bedrijf zijnde kabels en leidingen vervangen of uitgebreid dienen te worden. De graafwerkzaamheden gebeuren hoofdzakelijk handmatig (meer dan 80 %) de boven laag kan machinaal worden ontgraven.
Uitsluitend met goedkeuring door opdrachtgever.

In alle categorieën is eventueel voorkomend graafwerk met de hand verdisconteerd in de eenheidprijs en dus niet additioneel verrekenbaar.

Posted in: GV/R&N

Saneren gas met G3000 codes

Meterprijsafpraken t.b.v. saneren gas

– We passen de meterprijsafspraken toe op solo LD Gas Saneringen van brosse materialen;
– De meterprijsafspraken zijn alleen opgenomen in de solocontacten d.m.v. G3000 codes;
– De meterprijs is een vereenvoudiging van opdrachtverstrekking en afrekening wat leidt tot minder administratie en discussie;
– De meterprijs is o.b.v. een samenstelling van verschillende activiteiten/codes van uit te voeren werkzaamheden;
– De meterprijs is gebaseerd op het aantal meters dat de aannemer op een dag kan produceren. Door het verzorgingsgebied in 4 gebieden op te delen, herkenbaar o.b.v. kleuren, kan met verschillende prijsniveaus worden gewerkt:

Wit: Hoge dagproductie
De aannemer kan meer dan het aantal gemiddelde meters maken

Groen: Gemiddelde dagproductie
De aannemer kan het gemiddelde aantal meters maken (dit geldt voor zo’n 80% van de cases)

Oranje: Beperkte dagproductie
De aannemer kan minder dan het aantal gemiddelde meters maken (bijvoorbeeld in verband met bestaande kabels en leidingen of andere  beperkingen)

Rood: Exceptionele beperkingen in dagproductie
Geen meterprijs van toepassing. Hier wordt o.b.v. offerte van de contract aannemer een projectprijs bepaald. De engineer vraagt (iom PM) een offerte als het tracé door een rood gebied loopt

Opzet meterprijzen:
Op de Besteksite staat in de map van de Solo bestekken de presentatie over de opzet van de meterprijzen.

Productiekaarten:
Op de Besteksite staat in de map van “Handige besteksites”  de map met Vlekken-/Dag productiekaarten.

Posted in: GV/R&N

Worden extra uren voor maken van klantafspraken bij overzettingen verrekend?

Het maken van klantafspraken zit in de prijs inbegrepen. Overleg met de klant is opgenomen als activiteit in de code van montagewerk PE/Staal (Deel 2, Lijst van verrekeneenheden). Aangezien dit niet benoemd is bij de te verrekenen uitzonderingen valt dit dus onder de clusterprijs all-in.

Posted in: GV/R&N

Moet een Proctorproef meegenomen worden in de werkvoorbereiding?

De aannemer heeft de verplichting om de grond in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
De verdichting van de aanvulling moet zodanig gebeuren dat de oorspronkelijke dichtheid voor het ontgraven zo goed mogelijk wordt benaderd. Dit volgens de richtlijnen van de wegbeheerder (proctordichtheid). Kosten zijn niet verrekenbaar.

 • Voor meer informatie over “Grondwerk aanvullen en verdichten”, zie bijvoorbeeld LCB – deel 3.2, paragraaf 1.2.4, lid 08 (link)

Posted in: GV/R&N

Is opbreken en herstel straatwerk verrekenbaar?

 • Voor KV werkzaamheden geldt: de kosten voor straatwerk zijn opgenomen in de clustercodes en zijn niet aanvullend verrekenbaar.
 • Voor GVRN werkzaamheden geldt: de kosten voor straatwerk zijn verrekenbaar.

Posted in: GV/R&N, KV

Wie is verantwoordelijk voor het afdekken van MS-haspels en PVC-buizen?

Na uitleveren door Logistiek is de aannemer verantwoordelijk voor een correcte opslag van de materialen op de werkplek.

Kleine partijen buizen en hulpstukken kunnen door logistiek geleverd worden zonder originele folie verpakking, deze moeten snel verwerkt worden daarmee blijven ze bespaard voor materiaal degradatie. PE lashulpstukken uitgerust met een weerstandsdraad moeten +/- 15 minuten voor het realiseren van de las ontdaan worden van de originele verpakking. Kunststof leidingen: Slv-PVC wordt in pakketten met UV-werende folie uitgeleverd. Losse lengtes en pakketten met verschillende diameters worden zonder folie uitgeleverd, er vanuit gaande dat deze binnen drie (3) maanden worden verbruikt.

 • Voor meer informatie, zie Roadshow februari 2013 (link)

Posted in: GV/R&N

Zijn verkeersmaatregelen (TVM) verrekenbaar?

Uitsluitend aanvullende verkeersmaatregelen, extra maatregelen bovenop genoemde maatregelen volgens de CROW publicatie 96b, zijn verrekenbaar.

Deze aanvullende maatregelen zijn benoemd in deel 3.1 van het bestek §35 Meer en minder werk.

Link naar de CROW website waar je de afzetting figuren kan terugvinden met standaard maatregelen CROW 96B.

Voor KV: deze aanvullende maatregelen zijn verrekenbaar als deze in de MIAA-matrix als All-in “NEE”  zijn gelabeld of wanneer in de (nieuwe) tool aanvullende afspraken all-in niet is aangevinkt en VRI een vinkje heeft. Dan zijn ze namelijk niet bij de All-in prijs inbegrepen.

Verrekening vindt dan plaats op basis van een correct ingevuld uitzonderingsformulier (kostenplaats 981 VRI) met een bijgevoegde toelichting met kostenopbouw (factuur met situatie tekening of verkeersplan). Uit deze toelichting moet duidelijk blijken welke maatregelen gelden als basismaatregelen en welke maatregelen als aanvullend verrekend kunnen worden.

Laatste update: 04-07-2023 MvL

Posted in: GV/R&N, KV

Verrekening 20kV kabel, singels 3x1x240 AL

Halverwege 2018 zijn er door gewijzigd MS beleid, nieuwe prijsafspraken gemaakt met onze contractaannemers.
Het verrekenen van het stukje net tussen de overgangsmof en de ruimte (slide 3) werd daardoor vrij complex. Op verzoek van zowel de eigen organisatie, als ook vanuit de aannemerij, is er een nieuwe code aangemaakt, waarmee deze activiteit eenvoudig verrekend kan worden.
Deze aanpassing is in december 2018 doorgevoerd.

LEt op dit geldt niet voor de combi contracten van 2021!

2022 1114-20kV-singels

Posted in: GV/R&N

Wat te doen bij werkzaamheden waar bodemverontreiniging door asbest wordt aangetroffen?

Hier treedt de procedure Asbest in werking; voor meer informatie zie ook het Alliander Asbestportaal.

Posted in: GV/R&N, KV

Hoe om te gaan met de kosten van een boorplan (incl. dwars- en langsprofiel, boorprofiel en boormeester)?

Zijn boorplannen, dwarsprofieltekeningen, langsprofieltekeningen en boorprofielen verrekenbaar?

 • Boorplannen zijn alleen verrekenbaar als de vergunningverlener of opdrachtgever dit verlangt en hier separaat opdracht voor geeft. In het bestek Deel 2 is hiervoor een bestekcode aanwezig en in de toelichting bij deze code staat dit ook vermeld.
 • Aanvullend:
 • Voor COMBI maken dwars- en langsprofieltekeningen en berekeningen gewoon deel uit van een uitvoeringsplan net als de werkomschrijving ‘hoe’ de boring zal worden uitgevoerd. Deze onderdelen zijn dus niet apart verrekenbaar.
 • Voor LCB 2019 maken dwars-,  langsprofieltekeningen en boorprofielen geen deel uit van de bestek code: 16 Standaard gestuurde boringen en kunnen dus apart worden verrekend.
 • De kosten van de boormeester moeten opgenomen te zijn in de meterprijs. Een boormeester is nl. een rol net als bv. de rol van Uitvoerder. Deze worden ook niet apart verrekend maar zijn opgenomen in de meterprijs.

Uitgangspunten boorplannen – Combi en Landelijk Catalogus Bestek 2019:
Als de aannemer in zijn bedrijfseigen werkprocessen of bedrijfsvoering heeft vastgelegd dat een boorplan altijd gemaakt moet worden bij het uitvoeren van een boring zal hij dit in zijn aanbieding mee hebben moeten prijzen. Als er geen aanvullende opdracht van een vergunningverlener of opdrachtgever (Liander) is gegeven om een boorplan te maken is het dus niet separaat verrekenbaar.

Bestek Deel 2 COMBI:

Bestek Deel 2 LCB 2019:

Bestek Deel 3.1 Standaard algemene en administratieve bepalingen (onder ” §35 Meer en minder werk: Verrekenbare bijkomende werkzaamheden”):

Laatste update: 6-6-2023 MvL

Posted in: GV/R&N

Is ontgassen en ontluchten verrekenbaar?

Ontgassen en ontluchten is niet verrekenbaar, het werk aan leidingen is inclusief het ontgassen en ontluchten van de leiding.

Posted in: GV/R&N

Kan de aannemer de kosten voor het verwijderen van Stelconplaten verrekenen?

De code kan verschillen per bestek, kijk daarom altijd eerst in deel 2 van het bestek om dit te controleren.

Posted in: GV/R&N

Zijn de kosten voor haspeltransport verrekenbaar?

Keten KV: Kosten haspeltransport voor Aansluitingen zijn opgenomen in de materiaalclusterprijs. Bij het transport van een kabel voor netuitbreiding t.b.v. het maken van de aansluiting is dit wél verrekenbaar wanneer de aannemer dit zelf regelt.

Keten GVRN: Liander Logistiek levert de haspels af op de werkplek, tenzij de aannemer aangeeft dat deze bij zijn eigen opslag afgeleverd moeten worden. De aannemer moet dan zelf het transport naar de werkplek verzorgen en is dit niet aanvullend verrekenbaar. Als Liander ergens anders de haspel levert als afgesproken met de aannemer (opgedrongen) dan is vergoeding wél mogelijk.
Haspeltransport is eveneens verrekenbaar als met de aannemer is afgesproken dat hij zelf de kabel levert en transporteert naar het werk.

Posted in: GV/R&N, KV

Wanneer is een lasmethodebeschrijving (LMB) benodigd en wie stelt deze beschikbaar?

Een Las Methode Beschrijving heeft betrekking op zowel in- en uit bedrijf zijnde leidingen, de opdrachtnemer moet deze ter beschikking stellen.
Liander hanteert de uitgangspunten conform N-blad 2247 en stelt dat:
– Een laser vakbekwaam, beschikt over de lasserskwalificatie NEN-EN 287-1 en past de lasprocedure (LMB) toe
– Voor ieder nieuw project is een LMB vereist, welke is geaccordeerd door opdrachtnemer, opdrachtnemer en inspecteur.
– Van de toe te passen lasmethodiek moet een LMK (lasmethodekwalificatie) beschikbaar zijn; de procedures moeten aanwezig zijn op de werkplek.

Documentatie N-blad 2247 (Contentserver)

Posted in: GV/R&N

Is het uitzetten van een tracé verrekenbaar?

Het uitzetten van het tracé is in de standaard legprijs E en G van de aannemer opgenomen en is dus niet aanvullend verrekenbaar.
Dit met uitzondering als het tracé aan de hand van X-Y-(Z) coördinaten uitgezet moet worden. We hebben het dan bijvoorbeeld over maagdelijk nieuwbouw terrein. Normaal zet de gemeente daar het tracé uit. Doet de gemeente dat niet dan kunnen wij de aannemer aanvullend opdracht geven het tracé uit te zetten. Dit op basis van de opgegeven X-Y-(Z) coördinaten.

Posted in: GV/R&N, KV

Hoe wordt er omgegaan met het uitvoeren van grondverbetering?

Het komt voor dat een grondeigenaar de opdracht geeft om grondverbetering toe te passen. Dit is geen verplichting voor de netbeheerder en behoort dan ook niet tot de standaard werkzaamheden. Mocht grondverbetering in opdracht gegeven worden, bespreek dan eerst de alternatieve mogelijkheden met de grondeigenaar.

Geen alternatieven? Zorg dan dat er vooraf overeenstemming is bereikt over de verrekening met aannemer en grondeigenaar.

Posted in: GV/R&N, KV

Opstartvergoeding

De opstartvergoeding is een tegemoetkoming voor de te maken opstartkosten bij GV/R&N-cases. Deze vergoeding dekt de voorbereiding/afhandeling- en administratieve kosten van de aannemer bij de uitvoering van een project. Voor voorbeelden van kostenactiviteiten zie: Bestekken LCB2019 en de combi bestekken 2021; bestekdeel 2; bestekcode 1993.

De te gebruiken Opstartvergoeding-bestekcode is afhankelijk van de afgegeven aannemersbestelling. Afhankelijk van deze bestelling wordt de code met de bijbehorende opstartvergoeding (volgens SAP/ Matrix) toegekend, te weten:

  Solo Bestekken

 • 199310           Opstartvergoeding voor projecten € 1000 – € 25k.
 • 199320           Opstartvergoeding voor projecten > € 25k tot en met € 50k.
 • 199330           Opstartvergoeding voor projecten > € 50k.
 • Combi Bestekken(vanaf 2021)

 • 199310           Opstartvergoeding voor combi projecten € 1000 – € 25k 1 discipline
 • 199320           Opstartvergoeding voor combi projecten € 1000 – € 25k 2 disciplines 2x opvoeren 1x per discipline
 • 199330           Opstartvergoeding voor combi projecten € 1000 – € 25k 3 disciplines 3x opvoeren 1x per discipline

Aanvullend:

 • De opstartvergoeding kan door de aannemer maar één keer per GV/R&N-project in rekening worden gebracht (ongeacht projectduur, geplande onderbrekingen etc.).
 • Als de omvang van de bestelling/aanneemsom tijdens de uitvoering wijzigt, blijft de oorspronkelijke code zonder bijstelling gehandhaafd.
 • Cases onder het grensbedrag van €1000,- komen niet in aanmerking voor een opstartvergoeding. Dit wordt niet gezien als een project. De vergoeding van deze werken zal veel op regie-/t.b.s.-uren worden verrekend.
 • Opstartvergoeding is ook niet van toepassing bij KV-S cases.

Posted in: GV/R&N, KV

Wat zijn de definities van Solo- en Combi-werkzaamheden?

Solowerken zijn alle werken die slechts door één opdrachtgever zelfstandig aan een opdrachtnemer worden opgedragen en uitgegeven.

Combiwerken zijn werken die een opdrachtgever gezamenlijk met één of meerdere andere opdrachtgever(s) aan een opdrachtnemer opdraagt en uitgeeft
Opmerking; het werk hoeft niet altijd in dezelfde sleuf plaats te vinden.

Een combiwerk kan alleen een solowerk worden als alle andere opdrachtgevers, behalve wij als Liander, zich terugtrekken.

Posted in: GV/R&N, KV

Bemaling bij grondwerk

Klik hier voor de uitgebreide omschrijving voor het toepassen van Bemaling bij grondwerk.

Posted in: GV/R&N, KV

Waar kan ik de meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie vinden?

De meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie zijn op de vragen via de Contentserver  binnen  de map ‘Inmeetvoorwaarden’.

Zie hiervoor ook: https://contentserver.alliander.com/cs/llisapi.dll/open/58351905

Posted in: GV/R&N, KV

Hoe moet een (combi)sleuf (is combinatie meerdere sleuven) verrekend worden?

De hier bedoelde (combi)sleuf is een sleuf die breder moet worden opgezet i.v.m. de benodigde belegbare ruimte. Om de juiste bestekcode voor een combi sleuf te bepalen wordt er dus gekeken naar de benodigde belegbare ruimte van de totale sleuf.  Deze combi sleuf betreft dus een combinatie van meerdere sleuven in één keer gegraven en kan dan ook voorkomen in een solo project. Voor Gas en Water is echter het aantal disciplines bepalend.

Een volledige uitleg kan je vinden in deze powerpoint

Laatste update: 21-03-2024 MvL

Posted in: GV/R&N

Welk moment is leidend voor het tarief van de werkzaamheden?

Het moment van opdracht/bestelling is leidend voor het tarief waartegen werkzaamheden uitgevoerd zullen worden, tenzij hier expliciet andere afspraken over zijn gemaakt.

Posted in: GV/R&N

LAT (Liander en Aannemer als Team) / voorheen LAO

Bijgewerkt: 25-05-2020
De naam Liander als Onderaannemer (LAO) wijzigt in Liander en Aannemer als Team (LAT); uitgangspunten blijven gelijk.

Toelichting LAT
Het doel van LAT is dat de aannemer in staat is om de voorbereiding en uitvoering van zijn civiele werk, inclusief zijn deel van de elektrotechnische en/of gastechnische werkzaamheden, goed inzichtelijk te hebben en af te stemmen met de montage- en schakelwerkzaamheden door Liander.

De werkzaamheden die de aannemer voor LAT uitvoert, zijn:
1. Schouwen project t.b.v. maken voorcalculatie (evt. samen met Engineer Liander);
2. Deelname vooroverleg 1 en 2 met betrokkenen van opdrachtgever;
3. Calculeren civiele werkzaamheden, inclusief zijn deel van de elektrotechnische en/of gastechnische werkzaamheden op basis van de schouw en vooroverleggen;
4. De calculatie wordt opgesteld obv besteksposten en wordt besproken met/geaccordeerd door de opdrachtgever;
5. Opleverdocumentatie wordt gemaakt en aangeleverd en afwijkingen t.o.v. de voorcalculatie worden verklaard; en
6. Het aantoonbaar vastleggen van de geleverde kwaliteit van het werk.

De volgende codes zijn hiervoor in het bestek opgenomen (LCB2019):
199210      Voorbereidende en verklarende civiele activiteiten bij proj. ≤ € 25k
199211       Werkvoorbereider tbv LAT <€ 25k
199212      Uitvoerder tbv LAT <€ 25k
199220      Voorbereidende en verklarende civiele activiteiten bij proj. > € 25k t/m € 50k
199221       Werkvoorbereider tbv LAT € 25k t/m € 50k
199222      Uitvoerder tbv LAT € 25k t/m € 50k
199230      Voorbereidende en verklarende civiele activiteiten taken bij proj. >€ 50k
199231       Werkvoorbereider tbv LAT >€ 50k
199232      Uitvoerder tbv LAT >€ 50k

Zie bijgaand nieuwsbericht: Link
Zie bijgestelde/ vernieuwde LAT-informatiepagina: Link

Posted in: GV/R&N, KV