Veelvoorkomende vragen, inzichten en procesafspraken over bestekken, producten en contracten worden gedeeld via een digitale ansichtkaart. Zoek op trefwoord om een reeds gepubliceerde kaart te tonen!

Post van...

Verrekening kosten flataansluitkast/groepenkast 6-LS stroken (KV) – 2019

Per 1 januari 2019 zijn in het KV domein de flataansluitkasten met 6-LS stroken en de flatgroepenkasten met 6-LS stroken uit het materiaalcluster gehaald en kunnen de kosten hiervan separaat verrekend worden. In dit document is na te lezen wat de exacte wijziging inhoudt.

Posted in: Post van...

Terreinafwerking KANS

Voor Elektra stations is op 21 januari 2022 is het Aannemerij Platform akkoord gegaan met het door de raamcontractaannemer uit laten voeren van de terreinafwerking bij (nieuwe) ruimtes. De nieuwe tarieven voor de uit te voeren activiteiten zijn als volgt opgebouwd. Het leveren van het zand(codes 1053**) en de stenen (codes 1051**) word verrekend op de reeds aanwezige codes in de bestekken.

Dit straatwerk dient volgens de normbladen aangebracht te worden zie hiervoor de onderstaande links naar de tekeningen van de ruimtes.

Over het zaagwerk zijn geen afspraken gemaakt en deze dienen in alle redelijkheid en billijkheid afgerekend te worden met t.b.s. uren grondwerker (bestekscode 130040) na overleg met de opdrachtgever.

Voor Gas stations zijn is het leveren en aanbrengen van bestrating opgenomen in het bestek onder bestekcode 5503XX.

Posted in: GV/R&N, Post van...

Verrekening Pinbraze (GVRN) – 2018

In juni 2018 is de verrekening van het ‘aanbrengen van kathodische bescherming middels Pinbraze’ gewijzigd in de Solo2003 bestekken. Uitleg van deze wijziging.

Posted in: Post van...

Wijziging verrekening MS kabel en garnituren (GVRN) – 2018

Met de introductie van MS 20kV wordt de 3x240Al niet meer ingevoerd in de MS ruimte. Voor de ruimte wordt er m.b.v. een overgangsmof een overgang gemaakt van 3x240Al naar 3x1x240Al. Naast het 3x invoeren van een 1x240Al moet er nu ook een 70mm2 koperen aarddraad mee gelegd en ingevoerd worden.

Deze implementatie beschrijft hoe om de gaan met de verrekening van deze werkzaamheden.

Posted in: Post van...

NTA8828 toeslag (KV/GVRN) – 2017

Nieuwe tarieven als gevolg van de invoering van de NTA8828

Originele kaartje

Met de invoering van de NTA8828 (elektrolasverbinding) verwachten we met z’n allen dat de kwaliteit van de elektrolasverbinding omhoog zal gaan. Een beter opleidings- en certificeringstraject voor de lasser gecombineerd met nog een aantal kwaliteitsimpulsen, gaat ons helpen om de kwaliteit op een hoog niveau te krijgen en te houden.

Al die extra maatregelen hebben er ook toe geleid dat de kosten om een goede las te kunnen maken, zijn toegenomen. Met onze aannemers hebben we daar goede afspraken over gemaakt.

Er bestaan 4 codes (LCB 2019) die de aannemer met ons mag verrekenen:

 • 510030: Maken elektrolas t/m 110 mm
 • 510040: Maken elektroflas vanaf 160mm
 • 510041: Opkomsttarief tbv incidenteel (niet op projectbasis) maken van elektrolas
 • 510060: NTA-opkomsttarief (Van toepassing bij elektromof las, alleen indien gewerkt wordt volgens de eisen NTA.)

KV
Bij KV mogen deze werkzaamheden, zowel de NTA Toeslag elektrolasverbinding als het NTA Opkomsttarief, via het uitzonderingsformulier verrekend worden (code 985 NTA). In het uitzonderingsformulier dient het opkomsttarief gesplitst te worden van de toeslag voor de elektrolasverbinding.

GV/R&N
Voor GV/R&N geldt dat de NTA Toeslag elektrolasverbinding inmiddels is opgenomen in de meterprijs. Voor oudere 2003-6 contracten die inmiddels gemigreerd zijn naar het LCB bestek is de NTA toeslag opgenomen in het lastarief. Het NTA Opkomsttarief daarentegen is wel apart verrekenbaar middels het uitzonderingsformulier.

 

Posted in: Post van...

Brand- en rookwerende doorvoer (KV) – 2017

Verrekentool brand- en rookwerende doorvoeringen

Originele kaartje

Vanuit wet- en regelgeving zijn in 2016 eisen gesteld aan scheidingswanden en scheidingsvloeren tussen aan elkaar grenzende gebouwen, woningen of op zich zelf staande ruimten. Bij brand moet een scheidingsconstructie uitbreiding van de brand en rook ten minste 60 minuten tegen kunnen houden. Heeft de klant/gebouwbeheerder in het verleden deze rook- en brandwerende maatregelen genomen en gaan wij op ons initiatief (sanering) de kabels en leidingen vervangen, dan brengt de aannemer op kosten van Liander de rook en brandwerende maatregelen weer aan. Als het initiatief voor het vervangen/nieuwe aansluiting bij de klant ligt o.b.v. zijn aanvraag dan dient de klant dit aan te brengen en zijn deze kosten voor de klant.

Met onze aannemers hebben we in 2016 hierover afspraken gemaakt en ook zijn hier tarieven over afgesproken. Deze zijn in 2016 gecommuniceerd. Tarieven willen nog wel eens wijzigen. Om altijd het juiste tarief in rekening te kunnen brengen is er nu een verrekentool ontwikkeld, met daarin altijd de laatste/juiste prijzen.

Wanneer de uitzondering zich voordoet, kan m.b.v. de verrekentool, het juiste bedrag berekend worden wat meegenomen dient te worden op het uitzonderingsformulier onder code “985 Brandwerende doorvoer”

Verrekentool

Posted in: Post van...

Sterktebeproeving HDG met water (GVRN) – 2017

Nieuwe tarieven

Originele kaartje

Vanuit Liander is er in 2016 een verzwaring ingevoerd op de VWI G-22, HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen beproeven op sterkte.
Een nieuw aangelegde 8 bar hoofdleidingen dient altijd met water beproeft te volgens de norm (12 bar).

Het beproeven met water werd tot nu toe verrekend op basis van offerte. In de praktijk was elke offerte weer anders en voor de  uitvoeringsorganisatie lastig om te bepalen of de hoogte van het bedrag in verhouding was met de werkzaamheden. Samen met inkoop en een afvaardiging van onze aannemers, hebben we afspraken gemaakt over 5 nieuwe, uniforme tarieven, voor het verrekenen van een sterkte
beproeving HDG gas met water. Dat zijn geworden:

• 526410 Vaste kosten sterkte- en dichtheidsbeproeving HDG leiding staal, met water.
• 526420 Vaste kosten sterkte- en dichtheidsbeproeving PE leiding, met water.
• 526430 Variabele kosten sterkte- en dichtheidsbeproeving met water, conform de voorschriften ≤ 250 mm.
• 526440 Variabele kosten sterkte- en dichtheidsbeproeving met water, conform de voorschriften > 250 mm.
• 526450 Sterkte- en dichtheidsbeproeving met water, leiding met DN >400mm blijft op offertebasis.

Deze codes zijn m.i.v. 1 oktober 2017 te gebruiken.

Achtergrond informatie

Posted in: Post van...

T-stuk gas inbouwen (KV) – 2017

Aansluiting met grotere diameter >63mm

Originele kaartje

Bij het maken van een nieuwe aansluiting gas (t/m G25 of perceelsvoeding) kan het voorkomen dat de aansluiting met een grote diameter (>63mm) gemaakt moet worden. De aansluiting kan dan niet met behulp van een zadel afgetakt worden van de hoofdleiding maar moet d.m.v. een T stuk, ingebouwd worden in de hoofdleiding.

De verrekencodes die wij hebben met onze aannemers, voorzien wel in het leggen van een aansluitleiding met een grotere diameter, maar gaan er daarbij nog steeds van uit dat de verbinding met de hoofdleiding plaats vindt d.m.v. het plaatsen van een aftakzadel.

Mocht deze situatie zich voor doen dan mag de aannemer zijn kosten als uitzondering indienen. Het uitzonderingsformulier is aangepast. Er is een nieuwe 985 uitzondering aan toegevoegd;

“In-/uitbouwen gas T-stuk hoofdleiding”

Opm.; deze afspraak is ook van toepassing wanneer het T-stuk van een bestaande aansluitleiding uitgebouwd moet worden.

In-/of uitbouwen T-stuk

Posted in: Post van...

Bevriesmoment tarieven (KV) – 2016

Originele kaartje

Er komen regelmatig vragen binnen over tarieven. Met name over het moment dat het tarief is bevroren en gekoppeld is aan de betreffende DWA.

Het tarief wordt bevroren op het moment dat een DWA de status ‘DIUI’ heeft. Prijswijzigingen (b.v. indexering) veranderen dan niet mee. Status ‘DIUI’ wordt bereikt als de DWA in de pda wordt geschoten. Verklaring ‘DIUI’: klik dan hier.

Posted in: Post van...

Gebonden verharding (KV) – 2016

Asfalt en gebonden lavasteen zijn vormen van gebonden verharding. Er is een kraan met beitel of speciaalzaag nodig om het materiaal te verwijderen.

Deze bewerking is niet apart verrekenbaar omdat dit bij de prijs inbegrepen is.

Posted in: Post van...

Meerlengte (KV) – 2016

Originele kaartje

Meerlengte is de extra lengte bovenop de, met de aannemer overeengekomen, gemiddelde lengte van de aansluiting. De gemiddelde lengte is ook de basis van de prijs van de clustercode en is dus gebaseerd op de eerder aangelegde aansluitingen. Ook de langere lengtes zijn dus bij deze gemiddelde prijs ingegrepen.

Aanvulling 2018:
Er zijn enkele contracten waarin met de aannemer afspraken zijn gemaakt voor het aanvullend verrekenen van meerlengte boven de 25m. De arbeid (het graven van de sleuf, leggen kabel etc.) wordt dan verrekend op basis van de GVRN codes. Zie hiervoor de All-in matrix. Het materiaal (meerlengte kabel/leiding) wordt niet aanvullend verrekend maar deze meerlengte gaat mee in de jaarlijks berekening voor het gemiddelde van de clusterprijs.
Aanvulling 2020:
Inmiddels zijn er ook contracten waarin met de aannemer een een vaste prijs per m1 is afgesproken voor de arbeid (het graven en leggen) van deze meerlengte. Zie hiervoor de All-in matrix/aanvullende afspraken.

Posted in: Post van...

Grondverbetering (KV/GVRN) – 2016

Originele kaartje

Het komt voor dat een grondeigenaar de opdracht geeft om grondverbetering toe te passen. Dit is geen verplichting voor de netbeheerder en behoort dan ook niet tot de standaard werkzaamheden.

Mocht grondverbetering in opdracht gegeven worden, bespreek dan eerst de alternatieve mogelijkheden met de grondeigenaar. Geen alternatieven? Zorg dan dat er vooraf overeenstemming is bereikt over de verrekening met aannemer en grondeigenaar.

Posted in: Post van...

Nieuwe aansluiting HB (KV) – 2016

Originele kaartje

In bestaande hoogbouw is ooit een gasmeter verwijderd of nooit gemonteerd. Er volgt een aanvraag van de nieuwe bewoner. Wat moet er doorberekend worden?

 • Als de meterbeugel nog aanwezig is kan de klus als een meterplaatsing worden uitgevoerd (artikelcode G1695)
 • Als er ook nog een meterbeugel en kraan geplaatst moet worden dan dient dit te worden afgehandeld als een NB hoogbouw

De klant betaalt op die manier bij de juiste keuze het juiste tarief.

Posted in: Post van...

Verrekenproces uitzonderingen (KV) – 2016

Originele kaartje

De uitzonderingsformulieren worden sinds 1 februari gekoppeld aan de betreffende dwa. Na het goedkeuren van de schets wordt de betaling automatisch via selfbilling geregeld.

Posted in: Post van...

Plaatsen afsluiter in de perceelsvoeding (KV) – 2016

Originele kaartje

Er is wat onduidelijkheid over het toepassen van afsluiters in de perceelsvoeding. Zowel over techniche zaken als financiële.

Wat zijn nu eigenlijk de feiten:

 • hoe hiermee om te gaan is terug te vinden in beleidsstuk B2000
 • toepassing en instructies te raadplegen in N6481 (6.1. Algemene richtlijn voor aanleg)
 • arbeidsdeel en materiaal zijn meegenomen in de prijsbepaling bij start MiAA

Posted in: Post van...

Hoe om te gaan met spookpanden (KV) – 2016

Originele kaartje

Het komt in de praktijk voor dat er meters in het veld zitten die niet bekend zijn in ons SAP systeem. Dit noemen we een spookaansluiting. De uitvoerende aannemer ziet vaak pas bij een sanering of tijdens het schouwen dat er een meter hangt. Om stagnatie te voorkomen:

 • volg je het proces ‘spookpanden’ (zie ook startpagina MiAA.)
 • geef je jouw wijziging door per mail aan Meterteam@liander.com
 • Als je onmiddellijk een aanpassing nodig hebt, dan is het verstandig om jouw mail telefonisch aan te melden bij de collega’s van het Meterteam (telefoonnummer +31 652544150)
 • Dit nummer is dagelijks van 7.30 uur – 17.00 uur bereikbaar

Posted in: Post van...

Sterktebeproeving gas meeneem methode (GVRN) – 2017

Nieuwe verrekencodes voor de sterkte beproeving saneren gas, t.b.v. de gas meeneem methode

Originele kaartje

Saneringswerk Lage Druk gas wordt op 2 hoofdwijzen uitgevoerd: ofwel het hele traject ineens, ofwel via de methode ‘gas meenemen’. Bij deze tweede methode wordt het te saneren traject in dagproductiedelen gerealiseerd.

Bij beide methodes moet altijd sterkte- en dichtheidsbeproeving van LD- en HD leidingen en HD-aansluitingen worden uitgevoerd. Bij de gas meeneem methode werd naast de dichtheidsbeproeving, zelden de sterkte van de leiding beproeft. Per 1 februari 2017 moet nu ook altijd een sterkte beproeving plaatsvinden. De sterkte beproeving bij de gasmeeneem methode gaat extra inspanning en tijd van de aannemer vragen. Hiervoor zijn nu prijsafspraken gemaakt en vier nieuwe verrekencodes voor opgesteld die vanaf nu gebruikt kunnen worden.

Code           Omschrijving

526310      Beproeven LD gas bij gas meenemen t/m 200mm PVC/CPE
526320      Beproeven LD gas bij gas meenemen > 200mm PVC/CPE
526330      Beproeven LD gas bij gas meenemen t/m 200mm PE
526340      Beproeven LD gas bij gas meenemen > 200mm PE

Posted in: Post van...