Hier vind je een overzicht van de veelgestelde KV-vragen en antwoorden over de bestekken en de interpretatie van diverse bestekcodes. Zoek op trefwoord voor het juiste antwoord op je vraag! Staat je vraag er niet tussen? Stel ‘m dan hier: vraag stellen.

KV

Hoe om te gaan met vergoeding bij vertraging buiten schuld aannemer?

Uitgangspunten:

 • Hoofdregel: Stagnatie kan maximaal voor de lopende werkdag zijn. De volgende dag kan er geen sprake zijn van verrekening van stagnatiekosten. De aannemer dient tevens aan te geven welke maatregelen er nodig zijn of getroffen moeten worden, teneinde de stagnatie voor zichzelf en de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken (zie bestek Deel 3.1 §6 Verplichtingen van de Aannemer Lid 16a, aanvullen met);
 • Uitzondering: Van deze hoofdregel kan worden afgeweken indien en voor zover redelijkheid en billijkheid hiertoe aanleiding geven. Of hiervan sprake is en hoe hiermee dient te worden omgegaan hangt af van de omstandigheden van het geval en dient per case te worden beoordeeld. Vraag de contractspecialisten om advies en leg de uitkomst ter goedkeuring voor aan de verantwoordelijke regiomanager.

Bron: Bestek deel 3.1 §6 Verplichtingen van de Aannemer Lid 16a, aanvullen met.

Meer informatie? Zie de Q&A: Verrekening bij stagnatie

Laatste update: 21-08-2023 MvL / 28-08-2023 JE

Posted in: GV/R&N, KV

Verrekening onderbouw hoogbouw E en G

Het installeren van onze kabels en leidingen in de hoogbouw is steeds meer gecompliceerd geworden. Door vooraf bij het installatieontwerp rekening te houden met de uitvoering door de aannemer, is het verreken-proces met de aannemer achteraf vereenvoudigd. Dit door de nieuwe verrekentool Onderbouw te gebruiken. Binnen deze tool wordt voor de uitvoering binnen hoogbouw onderscheid gemaakt in het gebruik van kabels/leidingen en verbindingen voor elektra en gas (koper en staal).

Kenmerken verrekentool:

 • In de meterprijs elektra zijn de arbeidskosten opgenomen voor het leggen van de kabel in de kabelgoot en/of het beugelen van de kabel(s) aan het plafond of de wand.
 • In de meterprijs koper zijn de arbeidskosten opgenomen inclusief het maken van persverbindingen.
 • In de meterprijs staal wordt het maken van lasverbindingen separaat vergoed.
 • Voor de onderbouw koper en staal geldt dat het materiaal wordt vergoed wat daadwerkelijk is verbruikt.
 • Bij een werkhoogte boven de 4.00m wordt een hoogwerker/grote rolsteiger vergoed.

Uitgebreidere toelichting: In dit document wordt het gebruik van de verrekentool nog eens goed uitgelegd.

Posted in: KV

Toepassen en verrekenen T stopper

De T-stopper is een innovatief stukje gereedschap waarmee op een eenvoudige en snelle manier een hoogbouw woning die definitief van het gas af gaat, drukloos gemaakt kan worden.

Het gebruik van de T-stopper heeft als voordeel dat de aannemer met geen enkele andere bewoner op de streng meer afspraken hoeft te maken dat de streng (oude situatie) van het gas af moet. Dat levert al heel snel een besparing in tijd op van minimaal een uur en daarnaast kost het feitelijke drukloos maken m.b.v. van de T-stopper de aannemer nauwelijks nog tijd. Dit geeft een grote tijdsbesparing. Om de T-stopper te kunnen gebruiken, dient hij deze wel eerst aan te schaffen en de monteur die hem gaat gebruikten dient een instructie te volgen.

Onze afspraak met onze aannemers;

Liander gaat de T-stopper niet verplichten.

Het is de vrije keus van de aannemer of hij wil investeren in de aanschaf van het gereedschap en de training van zijn monteur. Die investering kan hij dan vervolgens terug verdienen met de tijdsbesparing die het gebruik van de T-stopper oplevert.

Het middels uitzonderingsformulier in rekening brengen van het gebruik van de T-stopper is daarmee dan ook niet aan de orde.

Posted in: KV

Toeslag arbeid buiten normale werktijden

Als een aannemer in opdracht buiten normale werktijden moet werken (s’nachts of weekend) dan mag hij een toeslag hiervoor
in rekening brengen. Bij meerwerk dient dit van te voren te worden overlegd/gemeld en goedgekeurd.

Het feitelijke werk wordt met de reguliere codes verrekend maar enkel de toeslag is dan verrekenbaar als meerkosten.
De aannemer moet dan een specificatie aanbieden obv.;

 • het aantal medewerkers/functie
 • het aantal uren
 • de toeslag op het loon vlgs het percentage van het moment van werkzaamheden (zie bestek deel 2)

Op basis van dit alles is de berekende totale toeslag dan als meerkosten verrekenbaar.

Laatste update: 21-08-2023 MvL

Posted in: GV/R&N, KV

Is schouwen in de clusterprijs meegenomen?

Er wordt een onderscheid gemaakt in schouwen t.b.v. de werkvoorbereiding/ engineering en schouwen t.b.v. de uitvoering, te weten:

 • Schouwen t.b.v. de werkvoorbereiding/ engineering is niet in de clusterprijs meegenomen en is – mits onderbouwd en in afstemming tussen partijen – apart verrekenbaar.
 • Schouwen t.b.v. de uitvoering is onderdeel van de clusterprijs en niet apart verrekenbaar.

Hiernaast geldt dat met de ingang van MIAA het coördinatie punt voor aansluitingen is neergelegd bij de aannemer. De aannemer is hierbij verantwoordelijk voor het minimaal 1 dag voor uitvoering van de klus schouwen op locatie. Voor meer informatie over schouwen en schouwapp, zie bijgaande link.

Posted in: KV

Is het rooien van kabels & leidingen meegenomen in de clusterprijzen?

Rooien is altijd van toepassing geweest en opgenomen in de clusterprijzen. Dit is daarom niet verrekenbaar.

Posted in: KV

Wanneer en hoe wordt stagnatie verrekend?

Stagnatie ontstaat als het werk door omstandigheden buiten invloed van de Aannemer niet is doorgegaan en/of er stilstand is geweest. Uitgesloten zijn uitvoeringsrisico’s van de Aannemer zoals onwerkbaar weer, gemeentelijke verboden of verboden op bepaalde dagen/tijdstippen te werken.


 1. Melding:

Stagnatie kan zowel optreden bij cases KV als bij GV/R&N. Afhankelijk van de aanleiding kan de Aannemer aanspraak maken op eventuele kostenverrekening. Daarbij geldt als stelregel dat als de stagnatie niet tijdig is gemeld en/of er geen overleg is geweest met Liander, er geen akkoord is voor deze verrekening en er dus geen verrekening plaatsvindt. Oftewel ”niet gemeld = geen geld”. Immers, stagnatie kan achteraf in het werk niet worden gecontroleerd of beoordeeld.


 1. Uitgangspunten:
 • Aannemer moet aan tonen dat de stagnatie veroorzaakt wordt door iets dat vooraf niet was te voorzien  (bijv. tijdens schouw of controle opdracht/projectmap).
 • Stagnatie kan maximaal voor de lopende werkdag zijn. De navolgende dag(en) val(t)len buiten eventuele stagnatievergoeding.
 • Aannemer moet aan geven welke maatregelen er nodig zijn of getroffen moeten worden, om de stagnatie voor zichzelf en de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.

 1. Enkele voorbeelden / oorzaken van stagnatie:
 • Werktekening wijkt significant af van de praktijksituatie
 • Een vastgelegde afspraak met Netcare wordt niet nagekomen, bv kabelselectie (hier geldt een minimale wachttijd van 2 uur)
 • Liander geeft tijdens uitvoering opdracht voor verplaatsing of is op andere wijze veroorzaker van stagnatie

 1. Handelingswijze bij stagnatie:

Werkvolgorde:

 1. Stagnaties tijdens het werk worden door de aannemer per direct gemeld bij Liander (betrokken werkstroombeheerder, engineer of WV-er).
 2. Medewerker Liander bevestigt de stagnatie en accordeert uitvoering meerwerk via een E-mailbericht
 3. Aannemer levert bewijslast stagnatie incl. kostenonderbouwing aan t.b.v. meerkosten-verrekening (zie onderdeel “5. Bewijslast/ aantoonbaarheid”).
 4. Medewerker Liander beoordeelt de stagnatiekosten en stemt (indien noodzakelijk) hierover af met CCA.
 5. Aannemer dient na voltooiing werk bij Liander een correct ingevuld uitzonderingsformulier* (KV) of kostenoverzicht op bestekcodes (GV/R&N) in voorzien van de beoordeelde bewijslast.
  *actuele uitzonderingsformulieren KV zijn voor aannemers beschikbaar op de Contentserver in de selfservice-mappen (link).
 6. Medewerker Liander neemt dossier in ontvangst en handelt de meerkosten-aanvraag af.

 1. Documenten t.b.v. onderbouwing/aantoonbaarheid (case afhankelijk, te verzorgen door aannemer):
 • Bevestigingsmail/melding stagnatie incl. akkoord Liander voor start uitvoering meerwerk
 • Specificatie/kostenonderbouwing meerwerk met (indien van toepassing):
  • Oorspronkelijke- en nieuwe afspraakbevestiging Netcare (bijv. kabelselectie)
  • Door Liander afgegeven werktekening
  • Door aannemer gemaakte schets van de praktijksituatie
  • Door aannemer gemaakte foto’s van de praktijksituatie
  • Overige correspondentie

Posted in: GV/R&N, KV

Levering buizen SDR 11 (Solo 2003/ LCB2019 bestek)

Solo 2003-bestek:
Waar in het Solo 2003 bestek SDR 17,6 staat dient SDR 11 te worden gelezen. SDR 11 wordt nu als standaard toegepast en de aannemers hebben de levering van deze buis geprijsd. Deze prijs is in SAP opgenomen maar de betreffende bestek codes zijn niet gewijzigd.

Solo LCB2019-bestek:
Voor het leveren van HDPE-leidingen incl. verbindingen zijn in het LCB2019 codes opgenomen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in codes voor:

 • 1620: Leveren HDPE SDR 11, Inclusief verbindingen
 • 1630: Leveren HDPE SDR 17.6, Inclusief verbindingen
 • 1640: Leveren HDPE SDR 13.6, Inclusief verbindingen

Posted in: GV/R&N, KV

Is het verplaatsen van hekwerken verrekenbaar?

Onder het verplaatsen van hekwerken wordt verstaan het opzij en terug plaatsen van het eigen hekwerk van de aannemer om werkzaamheden uit te voeren. Deze activiteiten zijn niet verrekenbaar. Indien de aannemer een hekwerk huurt omdat de vergunningverlener dit vereist, zijn deze kosten verrekenbaar middels de verrekentool ‘Verontreinigde grond’. Voor de verrekening hiervan, klik op bijgevoegde link voor de handleiding.
Klik hier voor verrekentool Vervuilde Grond
Klik hier voor de Handleiding verrekenen hekwerk

Als de hekwerken door derden geplaatst zijn, heeft de aannemer een inspanningsverplichting om met de eigenaar van de hekwerken en/of de gemeente te regelen dat deze verplaatst zullen worden. Mocht dit niet lukken dan dient de aannemer dit bij Liander te melden en wordt een gezamenlijke- en passende oplossing gezocht.

Posted in: GV/R&N, KV

In hoeverre is opbreken en herstel van asfalt in de clustercodes meegenomen?

Zagen, opnemen en dichtblokken van asfalt is voor KV opgenomen in de clusterprijs.

Posted in: KV

Hoe om te gaan met glasvezel die bovenop onze infra ligt?

Er bestaat een standaard legprofiel en als hier aan wordt voldaan is er geen hinder van kabels en leidingen van derden. De aannemer heeft vooraf (voor start werkzaamheden) de verplichting om een klik-melding aan te vragen. Hierdoor heeft de aannemer voorinformatie en kan, als het een groot kabelbed is, besluiten om niet te starten met de werkzaamheden. Indien de aannemer hierdoor niet start met de werkzaamheden wordt hiervan melding gemaakt bij Liander. In overleg tussen partijen wordt dan gekeken naar een passende oplossing met bijbehorende verrekening van eventuele kosten.

Posted in: GV/R&N, KV

Is het digitaal inmeten opgenomen in de clusterprijs?

Ja, digitaal inmeten conform de Inmeetvoorwaarden is opgenomen in de clusterprijs.

Posted in: KV

Voor wie zijn de kosten ten aanzien van breekverboden?

De aannemer is verantwoordelijk voor een correcte aan- en afmelding van breekverboden in een door de gemeente beschikbaar gesteld MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) Boetes voor het niet tijdig aan- en/of afmelden van opbrekingen bij dit meldpunt zijn voor rekening van de aannemer. Bepalingen ten aanzien van breekverboden zijn opgenomen in het bestek, deel 1; bijvoorbeeld in deel 1, paragraaf 1.3.5.2.9, LKB 2011.

Bovenstaande volgt de bepalingen en verrekening zoals gesteld in paragraaf 14, lid 1 en 4, UAV 2012 en wordt aangevuld met: “De directie is bevoegd om het werk of een gedeelte van de werkzaamheden, indien de directe terreinomstandigheden de uitvoering naar de eisen van goed werk onmogelijk maken, tijdelijk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding”.

Posted in: GV/R&N, KV

Is een KLIC-melding verrekenbaar?

Waarom?
De aannemer is verantwoordelijk voor het doen van een KLIC-melding wanneer men gaat graven. Dit is een wettelijke verplichting. Zie ook de informatie op de intranetpagina hierover omtrent de CROW500.

Hoe lang is een KLIC-melding geldig?
Na het doen van een KLIC-melding en ontvangst van de gegevens, blijft deze 20 werkdagen geldig. Binnen 20 werkdagen moet er worden gestart met de graafwerkzaamheden.

Selectie van gebied?
De aannemer is verantwoordelijk voor de selectie van het gebied waar gegraven gaat worden, met een maximale afmeting van 500m x 500m. De aannemer dient altijd te controleren op de kaart of het (geselecteerde) gebied juist is.

KLIC-meldingen verwerkt in de bestekcodes?
KLIC-meldingen zijn niet aanvullend verrekenbaar. De kosten die de aannemer hiervoor moet maken, zijn opgenomen in de reguliere tarieven/bestekcodeprijzen (graafcodes, zoals werkgaten etc.). Let op: ook in de MIAA-codes/clustercodes KV zijn de KLIC-meldingen opgenomen in de tarieven.

KLIC-meldingen kunnen wel aanvullend worden verrekend, indien Liander de aannemer op regie inhuurt en de werkzaamheden niet op bestekcodes geboekt kunnen worden (graafcodes, zoals werkgaten etc.), waarvoor een KLIC-melding verplicht is.

Posted in: GV/R&N, KV

Nominale diameter (DN Maten) in bestek

Wat is nominale diameter?

De nominale diameter duiden we aan met DN. Het is een dimensieloos kencijfer dat we gebruiken voor het opmeten van op elkaar passende delen. Het gaat dan bijvoorbeeld om buizen, bochten, kranen en andere fittingen. Dankzij de nominale diameter is het mogelijk om die goed op elkaar af te stemmen. Zie de tekening en de tabel voor verdere uitleg.

Zie de uitleg bij bestekscode

5 * Bij de maatvoering voor gasbuis uitgaan van de nominale diameter (DN maat), de DN maten zijn ook van toepassing op de gascodes: 5034 – 5035 – 5063 – 521 – 522 – 5502 – G3030.

Maar ook bij persingen  (1461) zijn de DN maten van toepassing.

Voorbeelden

Persing 114,3   = DN100, dus bestekcode 146110

Persing 168,3      = DN150, dus bestekcode 146120

Persing 219,1      = DN200, dus bestekcode 146130

Persing 273          = DN250, dus bestekcode 146140

Persing 323,9      = DN300, dus bestekcode 146150

Een stalen mantelbuis rond 168,3 = DN150m en dan valt in de range mantelbuis t/m 150

Posted in: GV/R&N, KV

Wie is verantwoordelijk voor het slaan van de aardpen?

De klant is verantwoordelijk voor de aarding van zijn elektrische installatie.

Toelichting:

 • Afhankelijk van het gebied waar een aansluiting wordt aangevraagd bieden wij als netbeheerder aan richting de klant om deze voor de klant te realiseren (in deze gebieden zit dit ook opgenomen in de clusterprijs). In de gebieden waar dit niet wordt aangeboden is de klant hier zelf verantwoordelijk voor. Het onderscheid in deze gebieden wordt bij de aanvraag op www.mijnaansluiting.nl gemaakt.

Posted in: KV

Heeft aannemer recht op vergoeding wanneer een klus onvoldoende of niet juist is voorbereid?

De aannemer ontvangt de opdracht en doet een toets op correct/volledig. Als hieraan niet is voldaan overlegd hij dat met de opdrachtgever hoe e.e.a. te herstellen. Wanneer dan alsnog in uitvoering blijkt dat:

 • De werkzaamheden incorrect zijn voorbereid, dan dient er contact opgenomen te worden met de werkstroombeheerder om te bespreken hoe e.e.a. op te lossen en om te gaan met eventueel ontstane meerkosten.
 • Als werkzaamheden niet uitvoerbaar te zijn, kan er naar redelijkheid en billijkheid een kleine vergoeding toegekend worden.

Posted in: KV

Verrekenen verplaatsen en/of verwijderen aansluiting

Hoe de kosten bij het verplaatsen en/of verwijderen van een aansluiting verrekend dienen te worden is beschreven in het processchema verplaatsen en/of verwijderen aansluiting 

Posted in: KV

Wat is het verschil tussen onderbouw en versleping bij hoogbouw?

De toelichting en definitie van onderbouw en versleping wordt hier gegeven.

Posted in: KV

Wat is het verschil tussen verplaatsen en vervangen van een aansluiting?

Verplaatsen houdt in dat met de bestaande kabel/aansluiting de oude meter locatie wordt verlaten en de nieuwe meter wordt aangesloten. Eventueel wordt de oude kabel/leiding verlengd (klant gedreven).

Vervangen (of saneren) De oude aansluiting er uit halen, opnieuw aftakken van de hoofdleiding/netkabel en de meter opstelling monteren. Dit is techniek gedreven (wij nemen zelf dit initiatief ipv de klant). We brengen de aansluiting naar de gewenste toekomst vaste situatie.

Posted in: KV

Stukje netuitbreiding tbv nieuwe aansluiting

De opdracht voor het aanleggen van een stukje net t.b.v. van het maken van een nieuwe aansluiting komt vanuit Aansluitingen.
Dit betreft een Simple case.

 • Bij de opdracht zit een eenvoudige werktekening, de vergunning, het rapport van de bodemdesk en het werk- en/of bedieningsplan (optioneel).
 • De aannemer regelt de materialen o.b.v. de eenvoudige werktekening.
 • De aannemer voert de werkzaamheden uit, op dezelfde wijze als hoe hij dat voor R&N had gedaan.
 • De aannemer stuurt zijn revisie van de netuitbreiding via het GV/R&N proces als ware het een GV/R&N case
 • De aannemer factureert de netwerkzaamheden met het uitzonderingsformulier KV (inclusief bijlage met specificatie) en gebruikt hiervoor de codes uit het GV/R&N contract.
 • Aangezien bij dit werk geen opstartvergoeding van toepassing is (het is geen GV/R&N project) mag de aannemer de tarieven uit het I&S contract gebruiken. Deze zijn niet gekort zoals de GV/R&N tarieven wel i.v.m. de opstartvergoedingen.
 • De aannemer mag wel  3 uur uitvoerder voor de extra werkzaamheden (verzorgen materiaal) toevoegen aan de uitzondering.
 • Wanneer de lengte van het stuk netkabel aanzienlijk meer is dan 10 meter uitbreiding op het hoofdnet, mag er naast 3 uur uitvoerder ook 3 uur werkvoorbereider worden verrekend.

Laatste update: 12-09-2023 MvL

Posted in: KV

Hoe om te gaan met bouwkundige kosten?

Bouwkundige kosten zijn opgenomen in alle betreffende clustercodes KV. De toelichting hiervan staat in Deel 2 van het uitvoerende bestek. Hier worden in de bestekcode welke gekoppeld is aan de MiAA code de bouwkundige activiteiten omschreven.

De verrekening is als volgt:
• Klantgedreven vraag: de klant is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren en de kosten van bouwkundige voorzieningen. Deze worden niet met de aannemer verrekend aangezien hij ze ook niet uitvoert.
• Technisch gedreven vraag (sanering): Liander is verantwoordelijk voor het uitvoeren en de kosten van bouwkundige voorzieningen;

De kosten zijn opgenomen in de clusterprijzen tot een maximum van € 400,-.  Dit betreft de contracten die code 985 (bijzonder meerwerk) All-in hebben. De meerkosten boven € 400,- zijn dan pas verrekenbaar.

Bij contracten die niet All-inclusive zijn verwijzen we naar de omschrijving in deel 2 (“Standaard bouwherstelwerkzaamheden hak- en breekwerk (ophakken, aanhelen  e.d. t.b.v.. herstel bestaande situatie, uitgezonderd “verwijderen”) is inclusief.) 

Aanvullend bij niet All-inclusive:
-Indien tijdens schouw voor uitvoering NIET standaard bouwherstelwerkzaamheden als genoemd worden geconstateerd en deze niet redelijkerwijs door de (hulp)monteur uitgevoerd kunnen worden, wordt de klus apart geoffreerd en in opdracht gegeven als een project.  Bij deze contracten zou het boren van gaten wel verrekenbaar zijn, als ze niet uitgevoerd kunnen worden door een (hulp)monteur. Boren van gaten staat in de bestek tekst ook niet benoemd als standaard bouwherstelwerk.

Zie ook: Keuzeboom 985- Bouwkundige kosten 


Als voorbeeld de volgende saneringscase obv een All-in contract:

Een stijg met 6 DWA’s waarvan 2 DWA’s een meterwisseling betreft.
o Bij een combinatie van meerdere DWA’s telt de meterwissel (E1665 + G1665) niet mee voor de verrekenbare bouwkundige kosten.
o Voor de resterende 4 DWA’s dient een totaaloverzicht te worden ingeleverd met per DWA de bouwkundige kosten (onderbouwd met een factuur).
o Per DWA worden de meerkosten > € 400,- aangegeven.
o Het totaal van de meerkosten wordt d.m.v. een UF formulier ingediend.

Opm.: Voor een gelijktijdige gas en elektra DWA in dezelfde woning gelden de meerkosten ook 1x per DWA, dus bij totaal bouwkundige kosten van bijvoorbeeld € 1.100, wordt er 2x € 400,- in mindering gebracht. Het resterende bedrag van € 300,- is wel verrekenbaar.

Voorbeelden van bouwkundige voorzieningen bij saneringen zijn:
– Herstellen koof, vloer, wand, plafond
– Nieuwe gaten boren in vloer/wand i.v.m. met ander tracé (stijgleidingen)
– Dichten oude doorvoeren

Posted in: KV

Kunnen de kosten voor stagnatie doorberekend worden aan de klant wanneer zij hun meterkast niet tijdig op orde hebben?

Aannemer dient voor uitvoeringsstart de werklocatie te schouwen. Indien de meterkast niet conform de NEN 2768 en de Richtlijnen meterkast gereed is, dient de aannemer hiervan melding te maken bij de werkstroombeheerder.

Wanneer aan één van de voorwaarden uit de Richtlijnen niet is voldaan, wordt het project uit de planning gehaald en kunnen eventueel stagnatiekosten bij de klant in rekening worden gebracht. Na ontvangst van de betaling van deze kosten en bevestiging dat de oorzaak voor de stagnatie is weggenomen, wordt het project weer in de planning opgenomen. Bij technisch gedreven werkzaamheden (saneren) mag de aannemer geen stagnatiekosten aan de klant doorberekenen.

Meer informatie over stagnatie? Zie de Q&A: Verrekening bij stagnatie

Posted in: KV

Is opbreken en herstel straatwerk verrekenbaar?

 • Voor KV werkzaamheden geldt: de kosten voor straatwerk zijn opgenomen in de clustercodes en zijn niet aanvullend verrekenbaar.
 • Voor GVRN werkzaamheden geldt: de kosten voor straatwerk zijn verrekenbaar.

Posted in: GV/R&N, KV

Zijn verkeersmaatregelen (TVM) verrekenbaar?

Uitsluitend aanvullende verkeersmaatregelen, extra maatregelen bovenop genoemde maatregelen volgens de CROW publicatie 96b, zijn verrekenbaar.

Deze aanvullende maatregelen zijn benoemd in deel 3.1 van het bestek §35 Meer en minder werk.

Link naar de CROW website waar je de afzetting figuren kan terugvinden met standaard maatregelen CROW 96B.

Voor KV: deze aanvullende maatregelen zijn verrekenbaar als deze in de MIAA-matrix als All-in “NEE”  zijn gelabeld of wanneer in de (nieuwe) tool aanvullende afspraken all-in niet is aangevinkt en VRI een vinkje heeft. Dan zijn ze namelijk niet bij de All-in prijs inbegrepen.

Verrekening vindt dan plaats op basis van een correct ingevuld uitzonderingsformulier (kostenplaats 981 VRI) met een bijgevoegde toelichting met kostenopbouw (factuur met situatie tekening of verkeersplan). Uit deze toelichting moet duidelijk blijken welke maatregelen gelden als basismaatregelen en welke maatregelen als aanvullend verrekend kunnen worden.

Laatste update: 04-07-2023 MvL

Posted in: GV/R&N, KV

Wanneer wordt de prijs voor een DWA bepaald?

De prijs voor een DWA wordt vastgesteld op het moment van werkuitgifte oftewel het op het moment dat de opdracht vanuit Liander wordt uitgegeven aan de aannemer.

Meer specifiek
In DSP KV wordt de bestelling aangemaakt op het moment dat de gebruiker het werk uitgeeft. Op dat moment wordt de DWA vrijgegeven (systeemstatus VRIJ) en de Aanvraag tot Bestelling (ATB) aangemaakt. Vanaf dat moment wordt ook de ATB direct omgezet in een bestelling. Op het moment van werkuitgifte wordt een ATB gecreëerd met een geldige prijs vanuit het contract en daarna volgt de bestelling die afhankelijk van de planning kort daarna óf na een aantal maanden zal worden uitgevoerd.

Meer informatie

Posted in: KV

Wat te doen bij werkzaamheden waar bodemverontreiniging door asbest wordt aangetroffen?

Hier treedt de procedure Asbest in werking; voor meer informatie zie ook het Alliander Asbestportaal.

Posted in: GV/R&N, KV

Zijn de kosten voor haspeltransport verrekenbaar?

Keten KV: Kosten haspeltransport voor Aansluitingen zijn opgenomen in de materiaalclusterprijs. Bij het transport van een kabel voor netuitbreiding t.b.v. het maken van de aansluiting is dit wél verrekenbaar wanneer de aannemer dit zelf regelt.

Keten GVRN: Liander Logistiek levert de haspels af op de werkplek, tenzij de aannemer aangeeft dat deze bij zijn eigen opslag afgeleverd moeten worden. De aannemer moet dan zelf het transport naar de werkplek verzorgen en is dit niet aanvullend verrekenbaar. Als Liander ergens anders de haspel levert als afgesproken met de aannemer (opgedrongen) dan is vergoeding wél mogelijk.
Haspeltransport is eveneens verrekenbaar als met de aannemer is afgesproken dat hij zelf de kabel levert en transporteert naar het werk.

Posted in: GV/R&N, KV

Is het uitzetten van een tracé verrekenbaar?

Het uitzetten van het tracé is in de standaard legprijs E en G van de aannemer opgenomen en is dus niet aanvullend verrekenbaar.
Dit met uitzondering als het tracé aan de hand van X-Y-(Z) coördinaten uitgezet moet worden. We hebben het dan bijvoorbeeld over maagdelijk nieuwbouw terrein. Normaal zet de gemeente daar het tracé uit. Doet de gemeente dat niet dan kunnen wij de aannemer aanvullend opdracht geven het tracé uit te zetten. Dit op basis van de opgegeven X-Y-(Z) coördinaten.

Posted in: GV/R&N, KV

Is opbreken en herstel van (sier)bestrating van de klant verrekenbaar?

In de basis is sierbestrating opgenomen in de clusterprijs (zie deel 3.1 LCB 2019 paragraaf 35, niet genoemd als verrekenbaar meerwerk). Bij klantgedreven opdrachten heeft de klant ook een verplichting. Denk aan het maken van een invoerbuis maar ook het zorgen voor een vrij en begaanbaar tracé. Herstel van sierbestrating kan bij klantgedreven opdrachten in overleg met de klant door of voor rekening van de klant worden uitgevoerd.

Dit is pas mogelijk wanneer dit voorafgaand aan de uitvoering tussen de aannemer en de klant is afgestemd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aannemer en verrekenen met Liander is niet mogelijk..

 

Definitie Sierbestrating:
Het straatwerk bestaande uit meer dan 75 bestrating-eenheden per m2. Tevens valt hieronder het straatwerk bestaande uit Luikse keien (kinderhoofdjes) en de in figuren en/of afwijkende verbanden gelegde bestrating-eenheden

Posted in: KV

Hoe wordt er omgegaan met het verrekenen van meerlengte?

Meerlengte wordt niet verrekend. De prijs van een kabellengte (als onderdeel van de clusterprijs) is gebaseerd op het gemiddelde van de gebruikte kabellengte op jaarbasis. In deze prijs zijn alle lengtes (kort/ lang) verwerkt. Uitzondering hierop vormen enkele contracten, zoals opgenomen in de all-in matrix, waarbij de arbeid voor meerlengte op basis van GV/R&N-codes aanvullend verrekenbaar is en niet de extra kabel/leiding lengte.

Laatste update: 12-09-2023 MvL

Posted in: KV

Verrekening 4×150 AL en kabel flatkast tot éérste HA-kast (mei 2019)

Per 01 mei 2019 zijn de onderstaande materialen uit de clusterprijs gehaald. Deze worden nu aanvullend verrekend met het uitzonderingsformulier. Van het opgevoerde bedrag moet een specificatie worden toegevoegd.

 • 4×150 AL kabel t.b.v. perceelvoedingen en lange aansluitingen.
 • Onderbouw E, de eerste kabel van de flatkast tot de  éérste HA-kast. Indien er wordt besloten om strengen door te lussen, mag de aannemer ook deze extra meters kabel (boven de 3 mtr. standaard per HB aansluiting) verrekenen. Deze zogenaamde ‘horizontale verplaatsing’ dient de aannemer te specificeren d.m.v. tekeningen en een uiteenzetting van het extra gebruikte materiaal.

Wijzigen zijn voor alle aannemers doorgevoerd op de meest recente uitzonderingsformulieren.
Voor meer informatie, zie bijgaande link.

Posted in: KV

Hoe wordt er omgegaan met het uitvoeren van grondverbetering?

Het komt voor dat een grondeigenaar de opdracht geeft om grondverbetering toe te passen. Dit is geen verplichting voor de netbeheerder en behoort dan ook niet tot de standaard werkzaamheden. Mocht grondverbetering in opdracht gegeven worden, bespreek dan eerst de alternatieve mogelijkheden met de grondeigenaar.

Geen alternatieven? Zorg dan dat er vooraf overeenstemming is bereikt over de verrekening met aannemer en grondeigenaar.

Posted in: GV/R&N, KV

Opstartvergoeding

De opstartvergoeding is een tegemoetkoming voor de te maken opstartkosten bij GV/R&N-cases. Deze vergoeding dekt de voorbereiding/afhandeling- en administratieve kosten van de aannemer bij de uitvoering van een project. Voor voorbeelden van kostenactiviteiten zie: Bestekken LCB2019 en de combi bestekken 2021; bestekdeel 2; bestekcode 1993.

De te gebruiken Opstartvergoeding-bestekcode is afhankelijk van de afgegeven aannemersbestelling. Afhankelijk van deze bestelling wordt de code met de bijbehorende opstartvergoeding (volgens SAP/ Matrix) toegekend, te weten:

  Solo Bestekken

 • 199310           Opstartvergoeding voor projecten € 1000 – € 25k.
 • 199320           Opstartvergoeding voor projecten > € 25k tot en met € 50k.
 • 199330           Opstartvergoeding voor projecten > € 50k.
 • Combi Bestekken(vanaf 2021)

 • 199310           Opstartvergoeding voor combi projecten € 1000 – € 25k 1 discipline
 • 199320           Opstartvergoeding voor combi projecten € 1000 – € 25k 2 disciplines 2x opvoeren 1x per discipline
 • 199330           Opstartvergoeding voor combi projecten € 1000 – € 25k 3 disciplines 3x opvoeren 1x per discipline

Aanvullend:

 • De opstartvergoeding kan door de aannemer maar één keer per GV/R&N-project in rekening worden gebracht (ongeacht projectduur, geplande onderbrekingen etc.).
 • Als de omvang van de bestelling/aanneemsom tijdens de uitvoering wijzigt, blijft de oorspronkelijke code zonder bijstelling gehandhaafd.
 • Cases onder het grensbedrag van €1000,- komen niet in aanmerking voor een opstartvergoeding. Dit wordt niet gezien als een project. De vergoeding van deze werken zal veel op regie-/t.b.s.-uren worden verrekend.
 • Opstartvergoeding is ook niet van toepassing bij KV-S cases.

Posted in: GV/R&N, KV

Wat zijn de definities van Solo- en Combi-werkzaamheden?

Solowerken zijn alle werken die slechts door één opdrachtgever zelfstandig aan een opdrachtnemer worden opgedragen en uitgegeven.

Combiwerken zijn werken die een opdrachtgever gezamenlijk met één of meerdere andere opdrachtgever(s) aan een opdrachtnemer opdraagt en uitgeeft
Opmerking; het werk hoeft niet altijd in dezelfde sleuf plaats te vinden.

Een combiwerk kan alleen een solowerk worden als alle andere opdrachtgevers, behalve wij als Liander, zich terugtrekken.

Posted in: GV/R&N, KV

Hoe moet een uitzonderingsformulier worden ingevuld?

Liander werkt met verschillende aannemers en contracten met elk eigen (financiële) afspraken gekoppeld aan uitzonderingsformulieren. In de Selfservicemappen (Contentserver Liander) vinden aannemers de meest actuele formulieren; formulieren dienen door aannemers ongewijzigd te worden gebruikt.

Bij meerwerk/ uitzonderingssituaties dient een formulier als volgt te worden ingevuld (actie aannemer):
1. Per klus/case (DWA) dient het uitzonderingsformulier volledig te worden ingevuld.
2. Per formulier moet worden aangegeven of het ‘voorafgaand aan werk door aannemer’ of ‘tijdens  werk door aannemer’ is ingediend.
Opm; als een meerwerkmelding vooraf wordt ingediend moet dit meerwerk tijdens uitvoering alsnog worden aangetoond.
3. Als een servicenummer als “All-in” in het uitzonderingsformulier staat aangegeven wordt deze activiteit niet aanvullend vergoed.
4a. Als een servicenummer niet als “All-in” in het uitzonderingsformulier staat aangegeven, dient alleen het totaalbedrag van de activiteit op het formulier te worden ingevuld.
4b. Op een aparte bijlage dient verplicht de reden van het meerwerk en prijsonderbouwing (GVRN-codes) te worden aangegeven. Foto’s, werktekeningen/schetsen, facturen of bv lasformulieren dienen aanvullend mee te worden verzonden. Het aanpassen van het uitzonderingsformulier of het niet meezenden van de benodigde bijlage / kostenonderbouwing leidt tot de afkeuring van het meerwerk).
5. Het formulier wordt door de aannemer ondertekend verstuurd aan de werkstroombeheerder.

Controlewerkzaamheden (actie werkstroombeheerder):
1. Werkstroombeheerder heeft over ingediend meerwerk tijdig (voorafgaand/ tijdens uitvoeringswerkzaamheden) contact gehad met de aannemer.
2. Controle op de door de aannemer opgevoerde aantallen o.b.v. aangeleverde documenten en gemaakte afspraken.
3. Werkstroombeheerder maakt in het mailbericht aan CCA kenbaar de situatiebeschrijving van de uitzondering.
4. Het formulier wordt door de werkstroombeheerder ondertekend verstuurd aan CCA.

Controlewerkzaamheden (actie CCA):
1. Contractspecialist controleert het ingekomen uitzonderingsformulier op bestekvoorwaarden en onderbouwing aannemer/ werkstroombeheerder.
2. Bij vragen/ onduidelijkheden dient de aannemer/ werkstroombeheerder extra informatie aan te leveren.
3. Uitzonderingsformulier wordt door CCA af- of goedgekeurd.

Aanvullend:
– Een overzicht van alle contractafspraken is terug te vinden in de All-in-matrix (link*)
– Voorbeeld correct ingevuld uitzonderingsformulier (volgt)
– Voorbeeld incorrect ingevuld uitzonderingsformulier (volgt)

*  “Intern document; alleen toegankelijk voor Liander medewerkers”

Posted in: KV

Mag een aannemer meerwerk rekenen voor kabel/ leiding zoekwerk?

De afspraak met de aannemer is dat er standaard 1 meter alle kanten op gezocht wordt (conform wet Wibon). Indien de kabel/ leiding niet wordt gevonden, moet de aannemer contact op nemen met de werkstroombeheerder en afpreken hoe verder te gaan. Eventueel te verrekenen meerwerk (uren na opdracht van Liander om verder te zoeken) moet worden onderbouwd met een toelichting in eenheden (meters sleufbedekking/grondwerk) en met fotomateriaal.

Posted in: KV

Wat te doen met de gemaakte kosten als een opdracht wordt geannuleerd?

Voor het annuleren van werk zijn in het bestek geen afspraken vastgelegd.
Als de annulering van een opdracht volledig buiten de beïnvloedingssfeer van de aannemer/ opdrachtnemer ligt, kunnen gemaakte kosten naar redelijkheid en billijkheid worden vergoed. Het moment van annulering is daarbij van invloed, evenals de mogelijkheden die aannemer/ opdrachtnemer gebruikt om onnodige kosten te voorkomen (bijv. herinzet manuren). Op basis van een uitzonderingsformulier met toelichting en kostenspecificatie volgt een eventuele verrekening.

Posted in: KV

Bemaling bij grondwerk

Klik hier voor de uitgebreide omschrijving voor het toepassen van Bemaling bij grondwerk.

Posted in: GV/R&N, KV

Waar kan ik de meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie vinden?

De meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie zijn op de vragen via de Contentserver  binnen  de map ‘Inmeetvoorwaarden’.

Zie hiervoor ook: https://contentserver.alliander.com/cs/llisapi.dll/open/58351905

Posted in: GV/R&N, KV

Kunnen maatregelen in het kader van Kwalibo-regelgeving worden verrekend?

Dit betreft aanvullende maatregelen in het kader van CROW publicaties 400 t.o.v. standaard graafwerkzaamheden. Deze bijkomende werkzaamheden kunnen worden verrekend als deze door ons in opdracht worden gegeven.

Posted in: KV

LAT (Liander en Aannemer als Team) / voorheen LAO

Bijgewerkt: 25-05-2020
De naam Liander als Onderaannemer (LAO) wijzigt in Liander en Aannemer als Team (LAT); uitgangspunten blijven gelijk.

Toelichting LAT
Het doel van LAT is dat de aannemer in staat is om de voorbereiding en uitvoering van zijn civiele werk, inclusief zijn deel van de elektrotechnische en/of gastechnische werkzaamheden, goed inzichtelijk te hebben en af te stemmen met de montage- en schakelwerkzaamheden door Liander.

De werkzaamheden die de aannemer voor LAT uitvoert, zijn:
1. Schouwen project t.b.v. maken voorcalculatie (evt. samen met Engineer Liander);
2. Deelname vooroverleg 1 en 2 met betrokkenen van opdrachtgever;
3. Calculeren civiele werkzaamheden, inclusief zijn deel van de elektrotechnische en/of gastechnische werkzaamheden op basis van de schouw en vooroverleggen;
4. De calculatie wordt opgesteld obv besteksposten en wordt besproken met/geaccordeerd door de opdrachtgever;
5. Opleverdocumentatie wordt gemaakt en aangeleverd en afwijkingen t.o.v. de voorcalculatie worden verklaard; en
6. Het aantoonbaar vastleggen van de geleverde kwaliteit van het werk.

De volgende codes zijn hiervoor in het bestek opgenomen (LCB2019):
199210      Voorbereidende en verklarende civiele activiteiten bij proj. ≤ € 25k
199211       Werkvoorbereider tbv LAT <€ 25k
199212      Uitvoerder tbv LAT <€ 25k
199220      Voorbereidende en verklarende civiele activiteiten bij proj. > € 25k t/m € 50k
199221       Werkvoorbereider tbv LAT € 25k t/m € 50k
199222      Uitvoerder tbv LAT € 25k t/m € 50k
199230      Voorbereidende en verklarende civiele activiteiten taken bij proj. >€ 50k
199231       Werkvoorbereider tbv LAT >€ 50k
199232      Uitvoerder tbv LAT >€ 50k

Zie bijgaand nieuwsbericht: Link
Zie bijgestelde/ vernieuwde LAT-informatiepagina: Link

Posted in: GV/R&N, KV