Quiz GV/R&N-6

Quiz GV/R&N-6

Gefeliciteerd! - u heeft de Quiz GV/R&N-6 quiz afgerond. U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed. Dat is %%RATING%% __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Om terug te keren naar de pagina Quizzen CCA op bijgaande (Link) voor het maken van nieuwe quizzen, het doen van een trainingsaanvraag of laat jouw feedback/reactie achter.
De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Vraag 1
Het verrekenen van overdiepte geldt vanaf 20 cm meer diepte, dan de standaard dekking van de desbetreffende discipline. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 1 
Dit tot een maximale diepte van 2 meter en gerekend per 20 cm extra diepte. Let op: De eerste 20 cm overdiepte is dus niet verrekenbaar! De code voor grotere gronddekking (overdiepte) is ook pas van toepassing bij een aansluitend grotere gronddekking van meer dan 5 m sleuflengte. Gronddekking op kabel/leiding van meer dan 2 m wordt verrekend op basis van aanneemsom. De toe te passen code voor overdiepte is afhankelijk van de klassen: geen hinder/hinder/veel hinder, resp. 204110/204210/204310.
Vraag 2
De categorie grondwerk ‘Veel hinder’ kan enkel na goedkeuring van opdrachtgever worden opgevoerd in de VC of verrekend worden als meerwerk. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 2 
Dit is van toepassing bij zeer beperkte werkruimte, (voornamelijk dicht bebouwde gebieden), waar veel bestaande kabels en leidingen liggen en waarvan de in bedrijf zijnde kabels en leidingen vervangen of uitgebreid dienen te worden. De aannemer dient dit ook aan te tonen d.m.v. foto’s. De graafwerkzaamheden gebeuren hoofdzakelijk handmatig (meer dan 80 %), waarbij de boven laag machinaal kan worden ontgraven.
Vraag 3
De aannemer voert grondwerk uit voorafgaand aan de aanleg van een nieuw MS tracé. De aannemer merkt op dat er bepaalde stoffen en/of materialen in de grond aanwezig zijn, die zouden kunnen duiden op verontreinigde grond. Om het werk niet verder te vertragen graaft de aannemer verder en meldt aan het einde van de werkdag zijn bevindingen over de eventueel verontreinigde grond bij Liander. De aannemer handelt hier correct. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 3 
Zie par. 1.2.4. Grondwerk vervuilde bodem in Deel 3.2 LCB 2019. De aannemer dient het werk direct stil te leggen en direct de directievoerder van de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen, wanneer onverwacht stoffen in de sleuf worden aangetroffen die wijzen op bodemverontreiniging en die schadelijk kunnen zijn voor mens of materialen. De directievoerder waarschuwt, in dat geval, alle betrokken instanties voor nader overleg over de voortgang van de werkzaamheden en de financiële gevolgen. Daarna bepaalt de directie de voortgang van de werkzaamheden met de aannemer.
Vraag 4
De aannemer geeft aan dat hij voorafgaand aan de start van het project aanwezig zal zijn bij de besprekingen met de Gemeente en overige partijen. De aannemer neemt hiervoor uren op in zijn VC. De aannemer mag dit in zijn VC opvoeren. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 4 
TBS uren kunnen alleen worden opgevoerd na opdracht en goedkeuring van opdrachtgever. Indien de aannemer dit op eigen initiatief doet, komt dit voor rekening van de aannemer.
Vraag 5
Open bemaling is te allen tijde voor rekening van de aannemer. Bronbemaling is, na opdracht en/of goedkeuring, voor rekening van de opdrachtgever. Waar of onwaar?
A
Waar
B
Onwaar
Vraag 5 
Zie par. 1.2.4. Grondwerk Droog houden van de sleuf e.d. in Deel 3.2 LCB 2019. Wanneer opdrachtgever het nodig oordeelt dat voor het droog houden van de sleuven en werkgaten bemaling moet worden toegepast, zal de aannemer hieraan gehoor geven. Opdrachtgever (lees: directie) beslist hierbij of met open bemaling (vb. klokpomp of dompelpomp) kan worden volstaan of dat bronbemaling moet worden toegepast.
Als u klaar bent, klik u op de knop hieronder. Quizonderdelen die niet afgerond zijn, worden als onjuist beoordeeld. Laat het resultaat zien
Er zijn nog 5 vragen te beantwoorden.