Hekwerk verrekenen LCB

Wanneer is hekwerk verrekenbaar? Een vaak terugkerende vraag welke de nodige discussie oplevert. Om te kunnen beoordelen of hekwerk verrekenbaar is of niet is een document opgesteld met daarin een uitleg waarom hekwerk niet verrekenbaar is en onder welke voorwaarden … Continue reading

Proces deelbetaling

Ter verduidelijking van de afspraken voor een deelbetaling en om te helpen bij discussie omtrent een deelbetaling is via onderstaande link het document met de gemaakte afspraken te vinden. Proces deelbetalingen versie 1 17-1-2023  

Terreinafwerking KANS

Op 21 januari 2022 is het Aannemerij Platform akkoord gegaan met het door de raamcontractaannemer uit laten voeren van de terreinafwerking bij (nieuwe) ruimtes. De nieuwe tarieven voor de uit te voeren activiteiten zijn als volgt opgebouwd. Het leveren van … Continue reading

Toeslag arbeid buiten normale werktijden

Als een aannemer in opdracht buiten normale werktijden moet werken (s’nachts of weekend) dan mag hij een toeslag hiervoor in rekening brengen. Het feitelijke werk wordt met de reguliere codes verrekend maar enkel de toeslag is dan verrekenbaar als meerkosten. … Continue reading

Nominale diameter (DN Maten) in bestek

Wat is nominale diameter? De nominale diameter duiden we aan met DN. Het is een dimensieloos kencijfer dat we gebruiken voor het opmeten van op elkaar passende delen. Het gaat dan bijvoorbeeld om buizen, bochten, kranen en andere fittingen. Dankzij … Continue reading

Zijn de kosten voor de inzet van een zandzuiger verrekenbaar?

De inzet van een zandzuiger is alleen verrekenbaar als dit een eis is van een vergunningverlener en/of Liander hier opdracht voor geeft. Als de aannemer zelf kiest voor de inzet van een zandzuiger zijn de kosten voor de aannemer. Het … Continue reading

Waar kan ik de meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie vinden?

De meest actuele inmeetvoorwaarden en aanlevereisen voor ondergrondse revisie zijn op de vragen via de Contentserver  binnen  de map ‘Inmeetvoorwaarden’. Zie hiervoor ook: https://contentserver.alliander.com/cs/llisapi.dll/open/58351905

Saneren gas met G3000 codes

Meterprijsafpraken t.b.v. saneren gas – We passen de meterprijsafspraken toe op solo LD Gas Saneringen van brosse materialen; – De meterprijsafspraken zijn alleen opgenomen in de solocontacten d.m.v. G3000 codes; – De meterprijs is een vereenvoudiging van opdrachtverstrekking en afrekening … Continue reading

Bemaling bij grondwerk

Klik hier voor de uitgebreide omschrijving voor het toepassen van Bemaling bij grondwerk.

Wanneer en hoe wordt stagnatie verrekend?

Stagnatie ontstaat als het werk door omstandigheden buiten invloed van de Aannemer niet is doorgegaan en/of er stilstand is geweest. Uitgesloten zijn uitvoeringsrisico’s van de Aannemer zoals onwerkbaar weer, gemeentelijke verboden of verboden op bepaalde dagen/tijdstippen te werken. Melding: Stagnatie … Continue reading