Disclaimer bestekken

De informatie uit onze bestekken en de Liander Bestekkensite is bedoeld als algemene informatie. Wij (Alliander N.V. en haar dochtermaatschappijen) streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de Liander Bestekkensite foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze online tool.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) en informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s)  die op de Liander Bestekkensite gepresenteerd worden, zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal van de Liander Bestekkensite te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden. Misbruik wordt bestraft.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze online tool op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht

Op het gebruik en de informatie van de Liander Bestekkensite is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Over Alliander

Alliander N.V. heeft haar hoofdkantoor aan de Utrechtseweg 68 te Arnhem (Postbus 50, 6920 AB Duiven), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 08021677 .