Voor het uitvoeren van solo-werkzaamheden aan het distributienet & aansluitingen op basis van verrekeneenheden in het gehele voorzieningsgebied van Alliander. Het Liander LCB2019-bestek is gebaseerd op de UAV2012. Het bestek bestaat uit aanvullingen op de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden); via de blauwe knop “UAV2012” in het onderstaande overzicht “Bestanden” wordt verwezen naar deze volledige voorwaarden

Bestanden

H1 – Werkomschrijving
H2 – Lijst van Verrekeneenheden
H3.1 – Standaard Administratieve Bepalingen
H3.2 – Standaard Technische Bepalingen
Bijlage – Nota van Inlichtingen
Bestek in één PDF (handig op tablet!)

Of doorzoek het bestek aan de hand van trefwoorden als “Directie”, “Aannemer”, … etc.

Digitaal bestek

In onderstaande tabbladen zijn bovengenoemde bestekdelen beschikbaar gesteld.

Bestekdeel 1: Werkomschrijving (LCB2019)

Topic besteksdeel 1 (LCB2019) gaat over de algemene omschrijving voor de in de aanbestedingsleidraad genoemde opdrachtgever. In deze beschrijving zijn opgenomen de raamcontract-uitgangspunten voor het aanleggen van elektriciteitskabels en gasleidingen incl. de gehele bedrijfsklare oplevering van aansluitingen.

1.1. ALGEMEEN

1.1.1 Opdrachtgever

De opdrachtgever wordt vermeld in de aanbestedingsleidraad.

1.1.2 Directie

De projectverantwoordelijke van Liander B.V., en als zodanig door opdrachtgever aan aannemer bekend gemaakt.

1.1.3 Combi coördinator (hoofd-/distributieleidingen)

nvt voor solo

1.1.4 Terminologie

Waar van toepassing dient vóór gunning in deze werkomschrijving voor ‘opdrachtgever’ gelezen te worden ‘aanbesteder’ en voor ‘opdrachtnemer’ te worden gelezen ‘inschrijver’.

1.1.5 Begrippen

Alle algemene voorkomende begrippen m.b.t. de documenten behorend tot dit bestek zijn opgenomen in de begrippenlijst volgens bijlage 1 van dit bestek

1.2. BESTEK EN BIJLAGEN 

1.2.1. Bestekdocumenten  

De volgende documenten maken deel uit van dit bestek: Deel 1 Werkomschrijving; Deel 2 Lijst van verrekeneenheden, inclusief toelichting: – Onder Tabblad 1 t/m 5 zijn activiteiten opgenomen gerelateerd aan de uitvoering. Hierop zijn de delen 3.1 en 3.2 van toepassing Deel 3.1 Standaard Algemene en Administratieve Bepalingen Uitvoering; Deel 3.2 Standaard technische bepalingen uitvoering;

1.2.2. Bijlagen bij hoofdstuk 1: werkomschrijving

Volg bijgaande (link) om de bijlagen bij hoofdstuk 1: werkomschrijving in te zien.

Volg bijgaande (link) om de bijlagen bij hoofdstuk 3.1: algemene en administratieve bepalingen uitvoering in te zien.

Volg bijgaande (link) om de  Bijlagen bij hoofdstuk 3.2: Standaard technische bepalingen uitvoering in te zien.

1.3. OMSCHRIJVING VAN HET WERK 

1.3.1. Algemeen

Het bestek heeft betrekking op de uitvoering van een werkpakket. Een werkpakket heeft uitsluitend betrekking op solowerken. Solowerken zijn alle werken die opdrachtgever zelfstandig aan een aannemer opdraagt. Niet onder de werking van dit bestek vallen de zogenaamde combinatiewerken. Combinatiewerken zijn werken die in een samenwerkingsverband worden gerealiseerd en waarbij opdrachtgever gezamenlijk met één of meerdere derden (combinatiepartners) werk aan een aannemer opdraagt.

1.3.2. Scope van het bestek

Bewerkt selectie

Het werkpakket omvat: Werken van Liander B.V., zijnde de werken opgenomen in de lijst van verrekeneenheden en betrekking hebben op de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur voor gas en elektriciteit inhoudende:

 1. a. netaanleg en aansluitingen (nieuw, saneren en reconstructie)
 2. b. aansluitingen groot- en kleinverbruik Elektriciteit en Gas
 3. c. regiewerk voor het verhelpen van storingen
 4. d. werkzaamheden ten behoeve van kasten en stations

a.1 Netaanleg
Het aanleggen van distributiekabels en leidingen.

Voor Elektriciteit
Hoofdkabels op een spanningsniveau kleiner dan 25 kV;
Het aanleggen van de hoofdkabels ten behoeve van openbare verlichting;
Aansluitingen >80 Ampère; Plaatsen prefab transformatorstations.

Voor Gas
Hoofd/transport/stations gasleidingen met een druk kleiner of gelijk aan 8 bar, aansluitingen > G25.

a.2 Aansluitingen
Het aanleggen van kabels, leidingen en het maken van aansluitingen;

Voor Elektriciteit
Alle werkzaamheden t.b.v. aansluitingen t/m 80 A.;

Voor Gas
Alle werkzaamheden t.b.v. aansluitingen t/m G25;

a.3. Consignatiedienst
Het op basis van regiewerk beschikbaar stellen van medewerkers middels consignatie ten behoeve van het verhelpen van storingen. De consignatieregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en voorwaarden:

 • Buiten werktijd, zijnde, op werkdagen tussen 16:00 – 07:00 uur en zaterdagen, zon – en feestdagen 24 uur/dag, het door de aannemer beschikbaar houden van
  • Grondwerkers, monteurs (incl. volledig ingerichte bus met gereedschap (voor het maken of vervangen van een huisaansluiting incl. beproevingsapparatuur) om storingen te kunnen repareren en veilig stellen
  • machinist met hydraulische graafmachine ten behoeve van storingswachtdienst aan aansluit-. distributie- en transportleidingen binnen het verzorgingsgebied.
 • De aannemer dient 24 uur per dag, ook op zaterdagen, zon – en feestdagen, telefonisch bereikbaar te zijn.
 • De aannemer dient bij een storingsmelding binnen 60 minuten, op de storingslocatie binnen het verzorgingsgebied waarop dit bestek van toepassing is, aanwezig te zijn.
 • De ATW (ArbeidsTijdenWet) is van toepassing, eventuele vervanging tijdens de storing wachtdienst wordt door aannemer geregeld

1.3.3. Omvang van het werkpakket

Bewerkt selectie

Conform het gestelde in de aanbestedingsleidraad.

1.3.4. Te verrichten werkzaamheden

Bewerkt selectie

Alle te verrichten werkzaamheden zijn als verrekeneenheden opgenomen in Deel 2, “Lijst van verrekeneenheden”, inclusief toelichting. Deze toelichting geeft voor zover nodig een nadere omschrijving van de inhoud van de werkzaamheden, evenals een opsomming van de activiteiten die daar onderdeel van uit te maken. De aard van deze werkzaamheden zijn:  Civiel sleuf – en grondwerk, straatwerk en sleufbedekking;  Kabel- en buizenlegwerk;  Montagewerk;  Energiedistributie;  Gasdistributie;

1.3.5. Werkuitgifte

Bewerkt selectie

Door het voeren van periodiek overleg tussen de directie en de opdrachtnemer zal een voortschrijdend inzicht worden gegeven in de te verwachten werkstroom conform bepalingen proces.

1.3.6. Datum van aanvang

Bewerkt selectie

In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV2012 zal de aanvangsdatum van een werk worden vastgesteld in onderling overleg tussen directie en opdrachtnemer, daarbij rekening houdend met de te verwachte uitvoeringsduur en de door de opdrachtgever c.q. klant vastgestelde datum dat het werk voltooid moet zijn.

1.3.7. Werktijden

Bewerkt selectie

De opdrachtgever(s) behoud(t)(en) zich het recht voor ten aanzien van begin en einde van de werktijden richtlijnen aan te geven.

1.4. OPDRACHTNEMERSBEOORDELING EN PRESTATIEMETING UITVOERING 

  Bewerkt selectie

Conform het gestelde in de aanbestedingsleidraad en de raamovereenkomst.